Bjørn Vik, som leder for Brannvernsamarbeidet Mur og Betong, har lagt ned en stor innsats i å revidere den nye  prosjekteringsanvisningen.

Ny prosjekteringsanvisning fra BMB

Prosjekteringsanvisningen «Mur og betong i bygningsmessig brannvern» ble utgitt første gang i 1998 i forbindelse med den store byggesaksrevolusjonen. Nå er en ny og revidert utgave på plass.

Årets reviderte utgave er den tredje i rekken og fanger opp endringer i forskrifter og standarder i perioden siden forrige revisjon i 2005. Boken er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Betongforening og Brannvernsamarbeidet Mur og Betong (BMB), med finansiell støtte også fra Finans Norge og Direktoratet for byggkvalitet.

– Den primære målgruppen for anvisningen er de prosjekterende rådgivende ingeniører og konsulenter, med høyere læreanstalter som sekundær målgruppe, sier Bjørn Vik, leder for Brannvernsamarbeidet Mur og Betong. Han mener også boken passer godt for entreprenører.

Vik står bak det aller meste av arbeidet med den nye prosjekteringsanvisningen. Han er også faglig ansvarlig for revisjonen av anvisningen. Han har i en årrekke vært brennende engasjert i korrekt prosjektering innen brannvern. Publikasjonen omhandler hvordan robuste løsninger i mur og betong kan utnyttes for å sikre høy brannsikkerhet og redusere faren for brannspredning i bygg, slik at konsekvensene av en brann blir minimalisert.

Det var også Vik som var primus motor bak den opprinnelige prosjekteringsanvisningen som kom i 1998.

– Det var et omfattende arbeid som var gjort den gangen, og vi har revidert flere ganger underveis for å ta opp alle nye regler og forskriftsendringer, sier han

– Den nye prosjekteringsanvisningen gir innledningsvis en kort innføring i prosjekteringsfaget som ligger bak et brannkonsept, med referanse til preaksepterte ytelser i Veiledning til teknisk forskrift (VTEK). Anvisningens hovedbudskap er konkrete løsninger i mur og betong som tilfredsstiller forskriftenes ytelseskrav. Det er jo slik at passiv brannsikring sikres ved at mur og betong ikke brenner, mur og betong har stor varmekapasitet som “kjøler ned “ brannen, forlenger tiden til overtenning og forsinker varmegjennomtrengning. Det er også slik at mur og betong i brannskillende konstruksjoner er en effektiv og sikker måte å hindre brannspredning på, samt at mur og betong gir enkle løsninger med beskjedne muligheter for feil under prosjektering og utførelse. Mur og betong gir også varig vern mot brann som følge av bestandighet og varige kvaliteter, og mur- og betongbygninger normalt kan rehabiliteres etter en brann, utdyper Vik.

Det er foreløpig ikke tatt stilling til om den nye publikasonen skal trykkes, men kan gratis lastes ned fra BMBs hjemmeside www.brannmurbetong.no.