– Norge er langt framme når det gjelder utvikling og bruk av EPDer, betydelig lengre enn mange andre europeiske land, sier Anne Rønning, Foto: Norsus

– Norge er langt framme når det gjelder utvikling og bruk av EPDer, betydelig lengre enn mange andre europeiske land, sier Anne Rønning, Foto: Norsus

Ny internasjonal standard for bruk av miljødata i byggevarer

Standard Norge har lansert en ny internasjonal standard som bidrar til å tilgjengeliggjøre miljødata og informasjon fra miljødeklarasjoner (EPDer) i byggevarer for bruk i BIM.

Miljødeklarasjoner skal dokumentere og kommuniserer miljøegenskaper til byggevarer og er viktige i arbeidet med livdsløpsvurderinger og klimagassberegninger for bygg og anlegg. Nå er det kommet en ny standarden der man kan inkludere data fra EPDer i produktdatamaler (PDTer).

Det hele startet med en norsk idé, byggenæringens prosjekt «Broen mellom EPD og BIM» og et påfølgende norsk forslag til ny internasjonal standard i 2017.

– Standarden er et resultat av flere års intenst arbeid i en arbeidsgruppe i ISO med eksperter fra hele verden, ledet av Anne Rønning fra NORSUS og sekretariatsleder Marianne T. Werner fra Standard Norge. Standarden har fått navnet ISO 22057 Data templates for the use of environmental product declarations (EPDs) for construction products in building information modelling (BIM), heter det i en pressemelding fra Standard Norge.

– Norge er langt framme når det gjelder utvikling og bruk av EPDer, betydelig lengre enn mange andre europeiske land. I tillegg er vi i front når det gjelder digitalisering av informasjon om bygg og byggevarer, og utvikling og bruk av BIM. Med dette som bakteppe var det naturlig at forslaget til internasjonal standard kom fra Norge. Viktige aktører i byggenæringen så tidlig behovet for å inkludere miljøinformasjon på lik linje med andre egenskaper i en BIM-kontekst, sier Anne Rønning, i meldingen.

Norske aktører har vært toneangivende for å sikre at man får digitalisert maskinlesbar produktdokumentasjon basert på standarder og felles spesifikasjoner gjennom både internasjonalt og europeisk standardiseringsarbeid. Arbeidet har foregått i standardiseringskomiteene ISO/TC 59/SC 13 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) og i CEN/TC 442 Building Information Modelling, begge under norsk ledelse av Øyvind Rooth fra Direktoratet for byggkvalitet.

De siste årene har næringen jobbet med å utvikle en felles metode for digitalisering av produktdata – såkalte produktdatamaler (PDTer) under ledelse av Schulze fra Cobuilder.

– Formålet med produktdatamalene er at alle aktører som etterspør produktdata (for eksempel byggherrer, prosjekterende aktører, entreprenører, drift- og vedlikeholdsansvarlige) og de som leverer produktdata (produsenter og distributører) kan utveksle produktinformasjon ved å bruke samme struktur og samme “digitale språk”, påpeker Espen Schulze som har bidratt aktivt i arbeidet med standarden.

– Det er viktig at EPDene er i samme format som øvrig digital produktdokumentasjon. Den nye standarden benytter allerede standardiserte krav og metoder for utarbeidelse av produktdatamaler for å gjøre EPD-dataene maskintolkbare (ref. ISO 23386 og ISO 23387). Dette for å sikre at også miljødata kan utveksles ved å bruke samme struktur og samme “digitale språk” som all annen produktinformasjon, sier Anne Rønning.

Gjennom implementering av den nye internasjonale standarden vil også miljødata og informasjon fra EPDer inkluderes i produktdatamaler.

Byggenæringen møter nye krav til bærekraft og digitalisering gjennom både EUs grønne giv og etter hvert en revidert byggevareforordning. Den nye standarden trekkes fram som et viktig verktøy i dreiningen mot en grønnere og ytterligere digitalisert næring.

– Digitalisering er en forutsetning for det grønne skiftet i byggenæringen. Dette er derfor en standard som vil bli helt sentral i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Norske byggevareprodusenter er allerede godt i gang med å revidere EPD-generatorene i henhold til standarden slik at morgendagens EPDer blir maskintolkbare. Disse EPDene i kombinasjon med BIM vil bidra til at klimagasskalkyler kan gjennomføres raskere og billigere enn tidligere. Dette er en viktig forutsetning for at slike beregninger kan gjøres i alle byggeprosjektene, og ikke bare de spydspissprosjektene, sier teknisk sjef i Byggevareindustriens forening, Trine Dyrstad Pettersen, i meldingen.

ISO 22057 er utviklet av ISOs tekniske komite ISO/TC 59, Buildings and civil engineering works, underkomite SC 17, Sustainability in buildings and civil engineering works.

ISO/TC 59 ledes av Jøns Sjøgren, administrerende direktør i Byggevareindustrien, og sekretariatet drives av Standard Norge ved Kari S. Borgos. Norge har derfor stor innflytelse over komiteens videre arbeid og kommende standarder på området.