Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) ønsker nye regler for informasjonsdeling mellom forskjellige etater for å bedre kampen mot arbeidslivskriminalitet. Nå sender hun ut på høring et nytt forslag om deling og behandling av taushetsbelagte opplysninger. Foto: Berit Roald / NTB
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) ønsker nye regler for informasjonsdeling mellom forskjellige etater for å bedre kampen mot arbeidslivskriminalitet. Nå sender hun ut på høring et nytt forslag om deling og behandling av taushetsbelagte opplysninger. Foto: Berit Roald / NTB

Ny forskrift for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Et forslag til nye regler om deling og behandling av taushetsbelagte opplysninger i innsatsen mot arbeidslivskriminalitet sendes ut på høring onsdag.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som sender ut den nye forskriften på høring etter at departementet satte ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide en slik forskrift for det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

– Arbeidslivskriminalitet går utover seriøse virksomheter, enkeltmennesker og samfunnet for øvrig. Nye regler om informasjonsdeling vil styrke mulighetene for å komme dette til livs, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Både Arbeidstilsynet, Nav, Skatteetaten, politiet og Tolletaten er blant etatene som har viktige oppgaver med å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

– Det er typiske trekk ved arbeidslivskriminalitet at flere regler brytes, at regelbruddene hører under forskjellige offentlige etaters ansvarsområder, og at regelbruddene kamufleres bak en lovlydig fasade. Effektiv bekjempelse av arbeidslivskriminalitet krever samarbeid mellom ulike offentlige instanser, og mulighet for å dele informasjon, sier Mæland i en pressemelding.

Stortinget vedtok nylig en hjemmel i forvaltningsloven som åpnet for å gi forvaltningsorganer større adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger med hverandre.

Det er bakgrunnen for forslaget som arbeidsgruppen nå har levert. Fristen til å komme med høringsinnspill er satt til 8. september 2021.

Regjeringen la tidligere i år fram sin oppdaterte strategi mot arbeidslivskriminalitet