Ill. LINK arkitektur/Statsbygg

NTNUs campus-oppdrag til Statsbygg

Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å utarbeide en rapport for oppstart av forprosjektet for en ny campus ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Totalt kan prosjektet omfatte mer enn 90.000 kvadratmeter nybygg.

- Dette er en spennende oppgave som vi gleder oss å ta fatt på, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg. 

– Samlokaliseringen av NTNU blir det største prosjektet i undervisningssektoren i Norge, og vil ha betydning for tusenvis av studenter, forskere og undervisere. Her kan vi legge bygningsmessig til rette for utvikling av sterke fagmiljøer også i framtiden, legger han til.

Regjeringen har besluttet å samle NTNU i området rundt Gløshaugen, særlig vest for dagens bygningsmasse, i tillegg til i retning mot Øya og i området sør for Gløshaugen. Konseptvalget legger blant annet følgende føringer for rapporten for oppstart av forprosjekt (OFP-rapport) som Statsbygg nå har fått i oppdrag å lage:

Arealomfang har en øvre ramme på 92.000 kvm brutto nybygg og 45.000 kvm ombygging.

* Fagmiljøene som i dag er lokalisert på Dragvoll og i Midtbyen, samlokaliseres med NTNU på Gløshaugen.

* Stortinget har ved anmodningsvedtak bedt regjeringen legge til rette for at campus NTNU utvikles med ambisiøse miljøløsninger som produserer mer energi enn universitetet bruker. Konsekvenser av ulike innretninger av Stortingets anmodningsvedtak skal utredes.

* Departementet forutsetter at arealeffektive løsninger legges til grunn og at det legges til rette for endringer i arbeids- og læringsformer ved høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner. Det skal her også tas hensyn til f.eks. teknologisk utvikling som kan gi muligheter for ytterligere arealreduksjoner.

* OFP-rapporten vil utarbeides i løpet av 2018. Deretter skal den gjennom en ekstern kvalitetssikring. Regjeringen vil legge den kvalitetssikrede rapporten til grunn for sitt vedtak om eventuell oppstart av forprosjekt og startpunkt for et kostnadsstyrt prosjektutvikling.