NPRO: - En tøff start på kvartalet

Aktiviteten preget av korona og oppkjøp av Veidekke Eiendom.

Driftsinntektene i Norwegian Property (NPRO) endte på 630 millioner kroner for kvartalet, hvorav 172 millioner var leieinntekter, mens salg av boliger på Hasle utgjorde 458 millioner. Resultat før skatt og verdiendringer kom på 95,3 millioner. Periodens underskudd var på 170,1 millioner kroner etter negative verdijusteringer av investeringseiendommer og rentederivater.

Det ga et resultat per aksje for andre kvartal (EPS) på -0,34 kroner. Bokført egenkapital per aksje per 30. juni 2020 var 16,06 kroner, ned fra 16,41 kroner per 31. mars. Det kommer frem i en børsmelding fra selskapet.

- Det ble en tøff start på kvartalet med nedstenging av både kontorer og handelsarealer etter myndighetenes beslutninger og anbefalinger i mars 2020. Aktiviteten i begynnelsen av kvartalet ble derfor lav, men etter hvert som samfunnet har åpnet seg opp og anbefalinger fra myndighetene har blitt lettet på, har aktiviteten både hos kontorbrukere og i servicelokalene steget betraktelig. Fortsatt er vi påvirket av myndighetenes anbefalinger, men farten i selskapet begynner å nærme seg normalen igjen, sier administrerende direktør Bent Oustad i meldingen.

Selskapet skriver at aktiviteten i NPRO likevel har vært høy gjennom kvartalet, og i midten av juni kjøpte NPRO Veidekke Eiendom sammen med to partnere. Veidekke Eiendom vil bli finansiert med 2,6 milliarder i egenkapital tilført fra kjøperne og 5,7 milliarder i gjeld. NPRO skal eie 42,5 prosent av selskapet.

- Gjennom transaksjonen får NPRO tilgang til en stor tomtebank både i Norge og Sverige og mange godt kvalifiserte ansatte med høy kompetanse på boligutvikling. Baard Schumann er tiltenkt rollen som CEO for selskapet. NPRO forventer at overtakelsen vil skje i løpet av september 2020.

I løpet av Q2 ble de siste 81 leilighetene på Hasle overlevert og byggelånet er innfridd. Estimert resultat for hele boligprosjektet ble 78 millioner før skatt, hvorav 27 millioner ble resultatført i Q2.

- Betingelsene for finansiering ble påvirket av koronakrisen i begynnelsen av kvartalet. Likviditeten i finansmarkedet har gradvis blitt bedre, og marginene har beveget seg kraftig ned mot slutten av kvartalet. Obligasjonslån som forfalt 6. juli 2020 ble refinansiert med to nye bilaterale trekkrammer i bank på henholdsvis 510 millioner i SEB og 200 millioner i DNB, begge med 1 års løpetid og med mulighet for forlengelse. I tillegg ble ledig kapasitet under eksisterende trekkramme benyttet til refinansieringen i juli. Styret har vedtatt å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å be om fullmakt til å hente inntil 20% i ny aksjekapital. Årsaken er ønske om fleksibilitet i forbindelse med finansiering av kjøpet av Veidekke Eiendom. Ingen endelig beslutning er foreløpig tatt om hvordan NPRO skal finansiere sin andel av tilførselen av egenkapital, skriver selskapet.