Thor Olaf Askjer, administrerende direktør Norsk Eiendom.

Norsk Eiendom krever forlengelse av momsfrist

Norsk Eiendom har bedt Finansdepartementet om å innføre en midlertidig forlengelse av den såkalte seksmånedersfristen i merverdiavgiftsforskriften, for å unngå økonomisk tap for utleiere i påvente av at leiemarkedet «friskmeldes».

- Flere av våre medlemmer har gjort oss oppmerksom på at utleiere har utfordringer med å få signert leiekontrakter med avgiftspliktige leietakere innen seksmånedersfristen. Vanskelighetene har direkte sammenheng med koronautbruddet og myndighetenes tiltak, sier administrerende direktør i Norsk Eiendom, Thor Olaf Askjer i en pressemelding.

Bransjeforeningen illustrerer konsekvensene av at leiekontrakter ikke inngås innenfor seksmånedersfristen med at et lokale som eksempelvis har fått brukstillatelse 1. februar 2020 og inngående merverdiavgift på byggekostnadene for lokalet utgjør 10 millioner kroner.

Hvis leiekontrakt inngås innen utløpet av seksmånedersfristen, det vil si innen 1. august 2020, vil utleieren på det tidspunkt leiekontrakten inngås, kunne kreve et avgiftsoppgjør på 10 millioner kroner fra staten. først inngås 1. januar 2021, eller senere, vil 1/10 av merverdiavgiften, det vil si 1 million kroner, gå tapt. For de resterende 9 millioner kroner, vil utleier kunne kreve oppjustering etter utløpet av det enkelte år i justeringsperioden på 10 år, forklarer Norsk Eiendom.

- Effekten av dette vil være at et justeringsbeløp på 1 million kroner som gjelder for 2021 først vil gi utleieren en økonomisk fordel i februar/mars 2022. For det siste året i justeringsperioden, som vil være 2029, vil utleieren først oppnå en økonomisk fordel på 1 million kroner i februar/mars 2030, sier Askjer i meldingen.

Han påpeker at utleier vil både bli påført et nominelt merverdiavgiftstap og et betydelig likviditetstap som en konsekvens av at leiekontrakter ikke inngås innen utløpet av seksmånedersfristen. Samtidig som ha peker på at pandemien har skapt betydelig usikkerhet i hele bransjen, og at det nå tar lengre tid å leie ut næringsbygg under oppføring.

Her finner du Norsk Eiendoms brev til Finansdepartementet