NHO OM REGJERINGENS EIERSKAPSMELDING

Regjeringens eierskapsmelding som ble lagt frem i dag, er preget av prinsipielle og klargjørende utsagn om eierskap som NHO uten videre kan stille seg bak. Blant annet er det viktig at meldingen understreker viktigheten av å skille mellom statens myndighets og eierrolle.

Regjeringen ønsker et bedre og mindre statlig eierskap og ønsker å styrke det private aktive eierskap. Man ser det som en hovedutfordring å styrke kapitaltilgangen til norske bedrifter og nyskapingsprosjekter. NHO mener at Regjeringen burde gitt uttrykk for klarere synspunkter om hva den vil, både med hensyn til fondering av Folketrygden og nedtrapping av formuesskatten. Selv om disse forhold skal utredes nærmere av pensjonskommisjonen og skatteutvalg, vil det være avgjørende at Regjeringen selv har politisk vilje til å gjennomføre sine egne intensjoner. NHO er derimot fornøyd med at meldingen fjerner usikkerhet om organisasjonsform og klargjør at det ikke skal dannes et statlig forvaltningsselskap. Videre er det svært bra at Regjeringen har foretatt en metodisk gjennomgang av de selskaper hvor staten har eierandeler og analysert begrunnelsen for eierskapet. NHO har for lenge siden bedt om dette. NHO hadde imidlertid forventet at det ble åpnet for enda større nedsalg enn det Regjeringen legger opp til. Blant annet vil staten fremdeles sitte med sin eierandel i SAS. På tross av disse innvendingene mener NHO at det er svært positivt at Regjeringen har ryddet opp i en rekke forhold som gjelder det statlige eierskapet. Meldingen er et skritt i riktig retning.