Nedgang i sysselsatte på korttidsopphold

Antall lønnstakere på korttidsopphold i Norge gikk ned med 5 400 fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010. I arbeidsmarkedet ble imidlertid denne nedgangen mer enn oppveid av at 26 300 sysselsatte innvandret i samme periode. Lønnstakerne på korttidsopphold domineres av arbeidere i byggenæringen.

Det var 69 000 lønnstakere på korttidsopphold i 4. kvartal 2010. Dette er personer som forventes å oppholde seg under seks måneder i landet, og derfor ikke blir registrert som bosatt i Norge. Dette gjelder blant annet personer som pendler til arbeid i Norge for lengre eller kortere periode av gangen. Det betyr at selv om en person er i Norge på korttidsopphold, kan han eller hun arbeide i Norge i flere år. Dette gjelder for eksempel personer bosatt i Sverige som daglig pendler til arbeid i Norge.

Når det blir færre lønnstakere på korttidsopphold og flere sysselsatte innvandrere, betyr det at det har vært en forskyvning fra korte opphold i Norge (på under seks måneder) til lengre opphold (på over seks måneder). Dette er en utvikling vi har sett de siste årene. Det er særlig svensker og polakker som ligger bak denne vridningen i innvandringsmønsteret.

Flest fra Norden og EU-land i Øst-Europa
Snaut 29 000 lønnstakere på korttidsopphold hadde bakgrunn fra et nordisk land i 4. kvartal 2010, mens i overkant av 22 000 kom fra EU-land i Øst-Europa. Totalt kom om lag 74 prosent av lønnstakere på korttidsopphold fra disse landene.

Fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010 hadde lønnstakere fra EU-land i Øst-Europa størst nedgang, med 3 000 personer (12 prosent). I samme periode kom det snaut 1 800 færre personer (6 prosent) på korttidsopphold fra Norden. Men selv om det har vært en nedgang i lønnstakere på korttidsopphold fra disse landene, har det vært en økning når vi også tar hensyn til innvandrere som har blitt registrert som bosatt i denne perioden. Samlet sett var veksten sist år fra EU-land i Øst-Europa og Norden på henholdsvis 10 000 og 3 600 personer.

Flest i bygg og anlegg
Lønnstakerne på korttidsopphold arbeidet i hovedsak i tre næringer 4. kvartal 2010: bygge- og anleggsnæringen (19 prosent), utleie av arbeidskraft (19 prosent) og industrien (11 prosent). Totalt arbeidet om lag 50 prosent i disse tre næringene.

De som hadde bakgrunn fra Norden eller EU-land i Øst-Europa, arbeidet typisk innenfor utleie av arbeidskraft (henholdsvis 20 og 25 prosent) og bygg og anlegg (henholdsvis 21 og 24 prosent). Det var også mange fra EU-land i Øst-Europa som arbeidet i industrien (18 prosent), mens mange fra Norden arbeidet i helse- og sosialtjenester (11 prosent). En stor andel av personer fra Vest-Europa utenom Norden arbeidet innenfor utvinning av olje og gass (15 prosent).

Sammenlignet med året før var det færre lønnstakere på korttidsopphold i de fleste næringene. I transport og lagring og helse- og sosialtjenester var det derimot en liten vekst, på henholdsvis 5 og 2 prosent. I begge næringene var det i hovedsak personer fra Norden som bidro til denne veksten.

Flere lønnstakere i løpet av året
Tallene over baserer seg på en gitt referanseuke i november, men det er også laget tall med hele kalenderåret som referanseperiode for blant annet å fange opp personer som arbeider i Norge på andre tidspunkt enn 4. kvartal, for eksempel sesongarbeidere om sommeren. Antall lønnstakere ikke registrert bosatt øker da fra 69 000 til 127 000. I 2009 var tilsvarende tall 135 000. Tabeller med årstall finnes i Statistikkbanken.

Uendret antall nye selvstendig næringsdrivende
I 2010 var det snaut 2 900 nye selvstendig næringsdrivende på korttidsopphold. Dette er altså personer som ikke var selvstendig næringsdrivende i 2009, men som har blitt registrert som dette i løpet av 2010. I forhold til året før er antall nye selvstendig næringsdrivende omtrent uendret.

Det var flest nye selvstendig næringsdrivende med landbakgrunn fra EU-land i Øst-Europa. Bygg og anlegg var næringen med flest nye selvstendige blant personer på korttidsopphold i 2010.

Datamaterialet gir et for dårlig grunnlag til at vi kan gi et totaltall for antall sysselsatte selvstendig næringsdrivende på korttidsopphold. I stedet publiseres tall for nyregistrerte selvstendige næringsdrivende et gitt år. I Om statistikken er det gitt en nærmere omtale av datagrunnlaget.