Mer penger til kartlegging av miljøgifter i Mjøsa

Miljøverndepartementet bevilger en million kroner til tiltak for å øke kunnskapen om kildene til miljøgifter i Mjøsa. -Det er viktig at vi får bedre oversikt og kontroll over mulige aktive kilder til miljøgifter i Mjøsa. Jeg er derfor fornøyd med at vi kan styrke dette arbeidet, sier miljøvernminister Børge Brende.

Undersøkelser av miljøgifter i Mjøsa, som ble sluttført i februar i år på oppdrag av SFT, førte til at Mattilsynet skjerpet allerede eksisterende kostholdsråd for stor ørret i Mjøsa. Kostholdsrådene ble skjerpet på bakgrunn av høye verdier av miljøgiften PCB. De eksisterende kostholdsrådene for fisk fra Mjøsa har bakgrunn i kvikksølvforurensning. Det ble også funnet svært høye nivåer av den bromerte flammehemmeren penta-BDE i ørret fra Mjøsa. SFT arbeider nå med en samlet plan for undersøkelser av miljøgifter i Mjøsa. Miljøverndepartements tilleggsbevilgning vil medføre at SFT kan gjennomføre flere oppfølgingstiltak overfor Mjøsa. Undersøkelsene vil bedre oversikten over kildene, både de lokale og langtransporterte. -Dette vil gi oss et bedre grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes, sier Børge Brende. Miljøgifter i Mjøsa skyldes både langtransporterte forurensninger og lokale utslipp. I mange tilfeller, som for eksempel kvikksølv, er internasjonale avtaler for å stanse de globale utslippene nødvendig for å stanse tilførselen av miljøgifter til Mjøsa. Norge er en pådriver for bindende internasjonale avtaler på kjemikalieområdet.