Må sikre at kompetansen forblir i Statens vegvesen

Mandag ettermiddag la konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud frem sitt forslag for hvordan etaten mener de skal organiseres i årene fremover. Forslaget innebærer store endringer for organisasjonen.

Fra og med 1. januar 2020 overføres cirka 1.850 ansatte fra Statens vegvesen til regionene som følge av overføring av vegadministrasjon til fylkeskommunene. Dermed reduseres antall ansatte i organisasjonen fra 6.800 til 4.850. Dette medfører at store deler av veiansvaret flyttes fra etaten og ut i regionene, noe som på mange måter dermed gir en helt ny hverdag for både etaten, de ansatte og for omgivelsene rundt Vegvesenet – ikke minst for byggenæringens aktører som jobber tett inn mot organisasjonen.

Men omorganiseringen av etaten stopper ikke med dette. Det er også satt krav om en effektivisering av virksomheten. Frem til 2025 betyr dette at ytterligere 300-500 stillinger skal reduseres bort.

Det er tidligere presentert flere planer og forslag for hvordan etaten skal jobbe i årene fremover – også med tanke på denne omorganiseringen. Blant annet la tidligere vegdirektør Terje Moe Gustavsen i januar frem forslag for hvordan etatens skulle organiseres – der ble det blant annet lagt frem at Statens vegvesen skulle gå fra å være regioninndelt til å organiseres etter en divisjonsmodell.

Endringene vi nå ser blir foreslått medfører også at mange oppgaver i dagens Vegdirektorat og virksomhetene i Oslo flyttes til divisjonene – totalt skal 270 stillinger flyttes ut av Oslo - noe som selvsagt innebærer store endringer for de ansatte og for virksomheten i hovedstaden.

Rapporten som ble lagt frem mandag skulle besvare hvilke lokasjoner virksomheten skal ha etter omorganiseringen, også med tanke på at antall ansatte nå skal justeres såpass kraftig som det legges opp til. Den konstituerte vegdirektøren legger frem forslag om at Vegdirektoratet fortsatt skal være i Oslo – men at ledelsen av divisjonene skal spres rundt om i landet. Divisjonen Trafikant og kjøretøy legges til Arendal, Veg legges til Tromsø, Utbygging legges til Bergen, Transport og samfunn legges til Trondheim, IT legges til Drammen og Fellesfunksjoner legges til Moss. Selv om divisjonene legges til de større byene rundt om i de ulike landsdelene er dette en stor desentralisering av mange av etatens oppgaver – og svarer på målet om å flytte arbeidsplasser ut av Oslo. Etaten får dermed en helt annen organisering og plassering i forhold til hvordan dagens hovedoppgaver løses. Det er i tillegg foreslått fem geografiske enheter på nivå 2 i divisjon Veg og divisjon, Transport og samfunn, og man ønsker at disse skal legges der hvor dagens regionvegkontorer holder til – altså Bodø, Molde, Leikanger, Arendal og Lillehammer.

Statens vegvesen har i dag lokasjoner en rekke steder – og de fleste vil på en eller annen måte bli berørt – og noen vil bli lagt ned. Blant annet foreslås det å legge ned 22 av dagens 74 trafikkstasjoner.

Statens vegvesen har opp gjennom årene vært gjennom mange endringer – vi snakker tross alt her om en organisasjon som så dagens lys i 1864. Også i nyere tid har det skjedd store endringer i Statens vegvesen - blant annet med opprettelsen av Mesta i 2003 fra det som var en stor egenproduksjonsavdeling i etaten. Det ble tidlig på 2000-tallet også en ny organisering der man gikk fra en fylkesinndeling til en regioninndeling – men endringene vi nå ser komme vi bli langt større enn hva vi har sett i nyere tid.

Det er stor uenighet rundt overføringen av veiadministrasjonen fra Statens vegvesen til et desentralisert og spredt miljø i de nye regionene. Dette vil få stor innvirkning på hvordan veiene skal bygges og vedlikeholdes i årene fremover - og dette vil også påvirke forholdet til byggenæringens aktører som operer i dette markedet.

Store omstillingsprosesser som dette vil alltid være krevende for de berørte organisasjoner – og dette vil selvsagt også i stor grad påvirke Statens vegvesen og deres mange ansatte. Med så mange endringer og reduksjoner i antall ansatte og justeringer av lokasjoner, vil det føre til usikkerhet og naturlig nok vil enkelte være redde for hvordan dette vil påvirke deres arbeidshverdag. Det er derfor ekstremt viktig at denne jobben gjøres grundig, men at man også jobber effektivt slik at denne perioden ikke blir for langvarig.

Dessuten er det selvsagt helt avgjørende at man gjør en god jobb med å ta vare på den viktige kompetansen som finnes i etaten. Statens vegvesen har veldig mange dyktige ansatte som sitter på spesialkompetanse som er etterspurt i dagens marked. Om mange av disse skulle forsvinne på grunnlag av usikkerhet om fremtiden, flytting av kontorsted eller rett og slett fordi enkelte risikerer å bli effektivisert bort, er det selvsagt uheldig for flere enn etaten selv. Statens vegvesen skal også i tiårene fremover løse en lang rekke samfunnskritiske oppgaver – og da trengs det mange dyktige ansatte til å utføre jobbene. Vi håper derfor både etaten selv og ikke minst regjeringen ser til at kompetansen forblir i etaten eller at oppgavene gjøres så attraktive at ny kompetanse kan komme inn der det trengs.

Vi ser allerede det er kommet flere reaksjoner på enkelte av endringene som skal komme - ikke minst der man frykter at arbeidsplasser kan bli flyttet ut. Også flere politikere er kommet på banen med sine synspunkter - og dette er en sak som vi få stor oppmerksomhet i tiden fremover.

Detaljene rundt hvordan Statens vegvesen skal se ut i årene fremover er ennå ikke helt avklart, selv om brikkene nå i stadig større grad begynner å komme på plass. Men det blir noen viktige uker og måneder fremover som vil bli avgjørende for hvordan Norges største landbaserte byggherre skal jobbe fremover.