Lyser ut prekvalifisering for to sykehjem i Oslo

Omsorgsbygg Oslo KF har lyst ut prekvalifisering for Tåsenhjemmet og Ryen helsehus.

Tåsenhjemmet i bydel Nordre Aker skal reetableres på samme tomt som dagens sykehjem, med tilnærmet likt fotavtrykk. Størrelsen vil være ca 14.500 kvadratmeter. Tåsenhjemmet skal oppføres som et trebygg, både fordi dette er en miljøvennlig byggeteknikk, men også fordi det vil harmonere godt med trebyggelsen i nabolaget. All betong skal være lavkarbonbetong, og det vil være fokus på gjenbruk og resirkulering fra bygget som rives. Omsorgsbygg skal med støtte fra klimagassmidlene redusere utslipp fra materialer med minst 50 prosent, skriver de i en pressemelding.

Høy miljøprofil
Tåsenhjemmet skal bli et forbildeprosjekt i FutureBuilt, og har også som ambisjon å bli verdens første plusshus-sykehjem. Det skal være et energigjerrig bygg med lokal fornybar energiproduksjon. Omsorgsbygg vil samarbeide med Sintef og leverandører av solcelleløsninger for å redusere klimabelastningen fra produksjonen av disse.

Tåsenhjemmet skal i tillegg være pilot på uttesting av elektriske maskiner på byggeplass. Dette er et skritt på veien til å skape stille byggeplasser uten lokale utslipp, med minst mulig sjenanse for naboene.

Ryen helsehus
Ryen helsehus i bydel Nordstrand skal bli et topp moderne og miljøvennlig helsehus med 142 korttidsplasser. Det eksisterende sykehjemmet skal rives, og nytt helsehus skal bygges med fire etasjer og parkeringskjeller. Nybygget gir en økt utnyttelse på planområdet, men helsehuset vil ha omtrent samme byggehøyder som i dagens regulering. Tillatt bruksareal er maksi malt 16.100 kvadratmeter, med et fotavtrykk på 4.350 kvadratmeter.

Totalentreprise med samspill
Begge prosjektene er lyst ut som totalentreprise med samspill i forprosjektfasen. Begge sykehjemmene er kunngjort på www.doffin.no – skriv Omsorgsbygg i søkefeltet.