- Langt flere kan sykle dersom forholdene legges til rette

Langt færre sykler i Norge enn i våre naboland Sverige og Danmark. Gjennom å tilrettelegge bedre for syklistene kan vi både få flere til å bruke sykkel og samtidig redusere antall sykkelulykker, sier regionvegsjef Sidsel Sandelien i Statens vegvesen.

Stortingets samferdselskomité skal tirsdag 4. mai se nærmere på sykkelveinettet i Oslo. Regionvegsjef Sidsel Sandelien sier det i Norge er potensiale for inntil 50 prosent økt sykling i byer/tettsteder med over 5000 innbyggere. Bare 4-6 prosent av turene i Norge går på sykkel, mens tilsvarende tall for Sverige og Danmark er på henholdsvis 12 prosent og 17 prosent. I forslaget til Nasjonal transportplan 2006-2015 ønsker Regjeringen å styrke innsatsen med utvikling av gang- og sykkelveier. Den vil investere 2,6 milliarder kroner i gang og sykkelveier i perioden. Sammenhengende sykkelveinett i de største byene og skoleveier skal prioriteres. Trafikkreglene skal også tilpasses slik at det blir tryggere og mer attraktivt å sykle. - Sykling fremfor bilkjøring bidrar til bedre miljø, og reduksjon i støy og utslipp. Manglende mosjon er også en stor helseutfordring i dag. 30 minutters sykling pr. dag er dessuten et glimrende tiltak for å komme i bedre form, sier regionvegsjef Sidsel Sandelien. Hun har stor tro på at det er mulig å øke sykkelbruken gjennom å legge forholdene bedre til rette, samtidig som man sprer kunnskap om sykling og sykkeltiltak til kommuner, fylker, kollektivnæringen og arbeidsgivere.