Landets pengebinge

For 25 år siden ble de første millionene spyttet inn i det som omtales som oljefondet, og dette ble starten på hvordan vi har bygget opp og sikret en enorm rikdom basert på vår oljeindustri.

Den største endringen i det moderne Norge startet for alvor med funn av olje i Nordsjøen på slutten av 1960-tallet, og Norge skulle aldri bli det samme igjen. Fra å være et ganske gjennomsnittlig land med tanke på velferd og rikdom, er vi nå blitt et av verdens desidert rikeste nasjoner, og oljen har gitt oss nye muligheter og en felles rikdom tidligere generasjoner ikke en gang kunne våge å drømme om.

Oljefondet, eller rettere sagt Statens pensjonsfond utland (SPU), som du for øvrig kan følge utviklingen til kontinuerlig på denne siden, er nå på godt over 11.000 milliarder kroner. Bare siden nyttår har fondet vokst med 400 milliarder kroner. Det er så voldsomme summer at det nesten er vanskelig å ta inn over seg. Som kjent har neste planlagte NTP en totalramme på 1.200 milliarder kroner over tolv år.

Det er dermed liten tvil om at grepene som ble gjort for 25 år siden der man besluttet å samle overskuddet fra oljeproduksjonen i et stort felles fond var et meget smart trekk, noe som det også var rimelig bred oppslutning om. I dag representerer dette fondet på mange måter landets fremtidige sikkerhet og noe som kan være med på å opprettholde vårt velferdssamfunn også lenge etter at oljeproduksjonen er avsluttet. Det var nok ytterst få som hadde forestilt seg de midlene fondet nå faktisk representerer og hva det skulle bety for Norge. Det er opp gjennom disse 25 årene spyttet enorme summer inn i fondet. Samtidig er det gjort mange gode investeringer som gjør at verdien stadig stiger. Det er heller ikke slik at innskuddene vil stoppe opp med det første. Fondet vil fortsette å vokse i flere tiår fremover, noe som selvsagt vil medføre at ytterligere mange tusen milliarder vil komme inn og fylle pengebingen til nye høyder.

Dette fondet har vært gull verdt for Norge. Det fikk vi ikke minst et solid bevis for når vi ble rammet av den koronapandemien. Her har vi hatt en mulighet til å sikre at landet kunne stå oppreist nettopp med bakgrunn i fondet og mulighetene dette gir. Med oljefondet i ryggen har det vært liten risiko for Norge å hente ut penger fra fellesskapet til fellesskapet – når vi trengte det som mest. Alle andre land rundt kan bare misunne oss en slik mulighet.

Denne formuen har innen visse områder endret oss som samfunn, og gitt de oppvoksende generasjoner store muligheter. Dette er også i stor grad forvaltet på en god måte slik at vi ikke har gått i en felle som andre store nasjoner som har såpass store oljeinntekter har gått i.

Det betyr ikke at dette oljefondet vil redde oss for all fremtid. Det kommer en tid hvor det ikke vil bli pumpet like store oljepenger inn i fellesskapet, men utgiftene vil være de samme, og kanskje enda høyere. Da vil fondets verdier også risikere å kunne falle om ikke nye inntektskilder kommer på plass. Men nettopp oljefondet i seg selv gir oss muligheter til å utvikle nye måter å sikre oss en solid fremtidig verdiskapning.

Et annet viktig område hvor fondets verdier i enda større grad burde benyttes fremover, er noe som også vil gi fremtidige gevinster, nemlig ved å ta vare på vår infrastruktur og våre felles bygg. Gjennom mange år er det ved en rekke anledninger påpekt at vi ikke klarer å ta vare på det vi allerede har bygget, og at dette er med på å tappe verdiene vi har bygget opp gjennom generasjoner. Klarer vi ikke å lukke en større del av vedlikeholdsetterslepet som har bygget seg opp, taper samfunnet enorme summer og muligheter på dette. Ved å bruke noe mer av felleskapets verdier til å ta vare på det vi har bygget opp rundt oss gjennom mange år, vil dette tjene seg inn ingen mange ganger, samtidig som det vil bidra til å holde verdiskapningen innen byggenæringen oppe på et høyt nivå. Vi tror dette i stadig økende grad vil tvinge seg frem i årene som kommer, og forhåpentligvis også bli et viktig tema under høstens valgkamp. Vi har vært flinke til å bygge opp landets oljeformue til å gi enormt mye tilbake til samfunnet, og vi bør opplagt også bli langt flinkere til å forvalte vår felles formue som er bygget opp gjennom våre bygg og infrastruktur. Vi snakker tross alt om enorme summer innen dette feltet også.