Øystein Seljeflot

Øystein Seljeflot

Krigen krever forutsigbare kontrakter for landets største fastlandsnæring

Pandemien var den store syretesten for bygg- og anleggsnæringen – trodde vi,
men med Russlands invasjon av Ukraina har vi krig i Europa og en ny situasjon
som kan ramme bygg- og anleggsprosjekter hardt.

Innlegg av:

Øystein Seljeflot
Advokat
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

I dagens situasjon er det en svært dårlig idé å late som ingenting i nye kontrakter når næringen opplever en uforutsigbar og økende prisutvikling på byggevarer og råvarer som vi ikke har sett maken til i nyere tid. Dette skjer samtidig med leveranseproblemer, bortfall av transportkapasitet, økte drivstoffkostnader, økte energikostnader, og knapphet på maskiner og reservedeler. Sammen gir dette en massiv kostnadsøkning og økt risiko i prosjektene.

Den viktigste erfaringen vi tar med oss fra to år med pandemi er at aktørene må samarbeide og finne løsninger sammen når ekstraordinære utfordringer oppstår. Det er også viktig å lære av erfaringene fra pandemien om hva som kunne vært håndtert bedre.

Krigen blir en ny syretest. At det er krevende for entreprenørene, som i snitt sitter igjen med 2-4 prosent av omsetningen på bunnlinjen, krever ingen nærmere forklaring. Situasjonen gjør det også krevende for kundene våre, som har sine økonomiske rammer og budsjetter som må overholdes for at prosjektene skal realiseres.

Først og fremst trenger næringen forutsigbarhet i kontraktene for å sikre en velfungerende konkurranse. Vi må ta innover oss at NS-standardene ikke er tilpasset årelang pandemi eller krig, og at vi heller ikke har erfaring fra liknende situasjoner i nyere tid. Dette skaper stor usikkerhet om hvordan de ressurs- og kostnadsmessige konsekvensene skal håndteres.
Det er oppløftende å se at mange kommuner og offentlige oppdragsgivere har vært raskt ute med regulering av tids- og kostnadskonsekvenser. Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg har sendt brev til alle landets offentlige oppdragsgivere med oppfordring om bruk av standardkontrakter med indeksregulering, sammen med eksempler på bestemmelser som oppdragsgivere kan vurdere å benytte for å sikre forutsigbarhet på nye kontrakter. Vi har også dialog med de private kundene.

Det er helt nødvendig å holde hjulene i Norges største fastlandsnæring i gang. En nøkkelfaktor her er god dialog med myndighetene. Det er nødvendig med en tydelig plan fra myndighetene for å bidra til at offentlige prosjekter kan gjennomføres med et økt kostnadsbilde. Dessverre må vi lese i mediene at myndighetene vurderer reduksjoner og skrinlegging av planlagte prosjekter. Entreprenørforeningen- Bygg og Anlegg og Byggenæringens Landsforening har derfor tatt initiativ til et dialogmøte med regjeringen for å sikre forutsigbarhet og begrense konsekvensene for bygg- og anleggsnæringen. Vi håper regjeringen vil samarbeide om konkrete tiltak.

Dersom vi tar med oss erfaringene fra pandemien og oppdragsgiverne raskt bidrar til en forutsigbar og balansert regulering av tids- og kostnadsmessige konsekvenser i nye kontrakter, vil vi kunne opprettholde et velfungerende marked. Nå er ikke tiden for å be sine kontraktsparter om å ta størst mulig risiko, men finne gode løsninger som er tilpasset den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i.