Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen (MDG). Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Kommunerevisjonen kritiserer Oslo for treg behandling av plansaker

Behandlingen av plansaker i Oslo går for tregt, slås det fast i en rapport fra Kommunerevisjonen.

I den ferske rapporten fra Kommunerevisjonen får Oslo kommune kritikk både for ikke å overholde fristene og for ikke å behandle sakene raskt nok til politisk behandling og vedtak i bystyret.

Rapporten er er basert på en gjennomgang av reguleringssaker fra april 2013 til desember 2017.

Kommunerevisjonen har i rapporten «Saksbehandlingstid reguleringsplaner» undersøkt kommunens saksbehandlingstid i reguleringssaker.

Undersøkelsen er basert på en gjennomgang av 483 reguleringssaker i perioden april 2013 til desember 2017. Kommunerevisjonen har gjort en nærmere analyse av 37 enkeltsaker.
– Jeg tar tilbakemeldingene fra Kommunerevisjonen alvorlig og har bedt om konkrete tiltak fra Plan- og bygningsetaten for å få ned saksbehandlingstiden. Jeg vil følge situasjonen tett for å se om tiltakene faktisk gir effekt, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen i en pressemelding.
– Jeg har også bedt Plan- og bygningsetaten om månedlig status på fremdrift i hver eneste reguleringssak for å kunne følge dette opp nøye, legger byråden til.

Beklager for høy tidsbruk

Dirketør for Plan- og bygningsetaten Ellen de Vibe innrømmer at de ikke har vært raske nok i saksbehandlingen, og at de har satt ned en rekke tiltak for å bedre situasjonen.

- Plan- og bygningsetatens tidsbruk ved behandling av innsendte planer er for høy, og dette beklager vi. Kommunerevisjonen påpeker at høy tidsbruk i bransjen også fører til høy tidsbruk samlet sett, og at komplekse saker med uenigheter tar mer tid. Med mange, store plansaker til behandling har det også vært problemer med kapasitet i Plan- og bygningsetaten til å behandle sakene, sier de Vibe til Byggeindustrien.

Hun sier de nå vil gjennomføre en rekke tiltak for å forbedre situasjonen.

Ifølge de Vibe vil de fremover:

  • styrke etatens innovasjons- og prosessforbedringsarbeid i toppledelsen ved å etablere egne stillinger for å følge opp produksjonen og prosessutviklingen på innsendt plan.
  • gjennomgå rutinene for å oppnå enklere saksbehandling. Dette kan for eksempel være at flere saker kan tas direkte som byggesaker, større bruk av planforhåndskonferanser eller enklere prosesser i startfasen dersom planinitiativene er i tråd med overordnede planer.
  • tilføre de berørte innsendt plan-avdelingene økte ressurser i en tidsbegrenset periode til å ta unna deres ordinære byggesaksoppgaver, slik at de får mer tid til plansaker.
  • følge opp kommunerevisjonens tilrådning om å skille konkret i hver sak mellom komplekse saker før oversendelse til politisk behandling. Etaten skal også varsle forslagstillerne av planforslag formelt om forsinkelser som oppstår i avtalte fremdriftsplaner.

Byrådet får kritikk

Byrådet får også kritikk av Kommunerevisjonen for ikke å forberede sakene raskt nok til politisk behandling og endelig vedtak i bystyret.
– Jeg har satt ned en arbeidsgruppe i min egen avdeling for å se om vi kan spare tid på våre egne arbeidsprosesser, sier Marcussen. Behandlingen på byrådssiden innebærer ikke bare faglig saksbehandling men også tid til politiske avklaringer, sier Hanna Marcussen.

Hun mener de lovpålagte tidsfristene er utfordrende for de demokratiske prosessene i reguleringsarbeidet, noe også byrådet Røsland påpekte da fristene kom i 2013.

– Jeg får til stadighet henvendelser fra ulike aktører som ønsker mer tid til å kunne vurdere og uttale seg om saker som berører dem. Jeg mener at det er viktig at vi i saksbehandlingsprosessene også sikrer god demokratisk medvirkning, sier byråden.