Illustrasjonsfoto.

KOFA-seier for Syljuåsen: - Gjøvik kommune brøt anbudsregelverket

Syljuåsen har fått medhold fra KOFA i at Gjøvik kommunene brøt regelverket for offentlige anskaffelser da de ga Veidekke Entreprenør en ombyggingskontrakt på Gjøvik.

Det kommer frem i en avgjørelse fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), som Oppland Arbeiderblad (OA) først omtalte.

Saken springer ut av en åpen tilbudskonkurranse for ombygging av lokaler på Sykehuset Innlandet til ny interkommunal legevakt i Gjøvik. I januar 2020 mottok Gjøvik kommune tilbud fra Syljuåsen AS, Byggservice Innlandet AS og Veidekke Entreprenør AS. Ifølge OA lå tilbudene på mellom 17 og 18,9 millioner kroner.

I Veidekkes tilbud ble det opplyst om at de ville benytte underleverandøren Medby AS for området «rør», og dermed støtte seg på Medbys kvalifikasjoner for å oppfylle kvalifikasjonskravet om godkjenning i tiltaksklasse 3 for rørarbeid, står det i KOFA-avgjørelsen.

Våren 2020 ble Veidekke tildelt kontrakten, mens Syljuåsen var innstilt som nummer to. Syljuåsen valgte å klage på tildelingen fordi de mente Veidekke ikke oppfylte kvalifikasjonskravet om tiltaksklasse 3 for sanitær-, varme-og slukkeinstallasjoner. Gjøvik kommune tok ikke klagen til følge.

Klagde til KOFA

Syljuåsen brakte derfor saken inn for KOFA. I KOFA-klagen har Syljuåsen anført at Gjøvik kommune har brutt anskaffelsesforskriften ved ikke å avvise Veidekke fra konkurransen. Entreprenøren mener underleverandøren Veidekke har gått for, ikke oppfyller kvalifikasjonskravet knyttet til godkjenning i tiltaksklasse 3 for arbeid på sanitær-, varme-og slukkeinstallasjoner.

Syljuåsen mener også at Gjøvik kommune har brutt regelverket ved å vektlegge informasjon som ikke fremgikk av Veidekkes tilbud ved evalueringen av om valgte leverandør var kvalifisert.

«Det er ettersendt både forpliktelseserklæring og dokumentasjon på faglig kompetanse fra Medby etter tilbudsfristen, samt vektlagt informasjon og dokumentasjon innklagede hadde fra tidligere gjennomførte anskaffelser. Det er også ettersendt forpliktelseserklæring fra Randem & Hübert AS, som underleverandør for ventilasjon. Det er ikke tillatt å ha dialog med leverandører etter tilbudsfristen om kvalifikasjonskravene var oppfylt, herunder å motta ettersendt dokumentasjon», fastslår Syljuåsen i sin klage til KOFA.

Bestrider at tilbud skulle vært avvist

Gjøvik kommune bestrider at Veidekke skulle vært avvist fra konkurransen.

«Det er ikke stilt kvalifikasjonskrav om tiltaksklasse 3 for utførelse av sanitær-, varme- og slukkeanleggsarbeider . V algte leverandør oppfyller uansett et slikt kvalifikasjonskrav. Det foreligger tilstrekkelig do kumentasjon på at Medby har de nødvendige kvalifikasjonene. Denne vurderingen ligger innenfor det innkjøpsfaglige skjønnet. Både dokumentasjonen som innklagede satt på selv , og den som ble ettersendt av valgte leverandør , var lovlig å vektlegge», anfører Gjøvik kommune i sitt svar på Syljuåsens KOFA-klage.

Mener kommunen har brutt regelverket

I februar kom Klagenemndas avgjørelse, som konkluderer med at Gjøvik kommune har brutt regelverket ved ikke å avvise Veidekke fra konkurransen.

I avgjørelsen skriver KOFA blant annet at «En oppdragsgivers dialog med leverandører om hvordan de skal oppfylle kvalifikasjonskrav de ikke tilfredsstilte ved tilbudsfristens utløp, innebærer i realiteten en endring av forutsetningene for konkurransen».

KOFA skriver også at «Der kvalifikasjonskravet ikke er oppfylt ved tilbudsfristens utløp , er det etter klagenemndas syn vanskelig å karakterisere en etterfølgende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet som en «ettersending» eller «supplering»».

Vil kreve erstatning

Ifølge OA har Syljuåsen varslet kommunen om at de vil kreve erstatning, og Gjøvik kommune har varslet entreprenøren om at de vil forfølge saken.

– Det er mye spissfindig juss i denne saken, kommenterer rådmann Magnus Mathisen i Gjøvik kommune til OA.

Fikk medhold i nesten tilsvarende sak

Kommunalsjef Marit Lium Dahlborg, som er leder av styringsgruppa for byggeprosjektet, fremhever at Gjøvik kommune har en annen forståelse av kvalifikasjonskravet enn det KOFA har lagt til grunn, og hun peker på at kommunen nylig har fått medhold i KOFA i en ganske tilsvarende anskaffelse som også gjaldt forståelse av kvalifikasjonskrav.

– Nemnda settes sammen av ulike personer i ulike saker og det synes å være dissens mellom de ulike medlemmene i KOFA når det gjelder forståelsen av kvalifikasjonskravene i henhold til denne bestemmelsen, sier Dahlborg til OA.