KOFA mener Bergen kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser i konkurranse med forhandling for en rammeavtale om fornying av vann- og avløpsnettet i Bergen kommune. Illustrasjonsfoto: Scanstockphoto

KOFA mener Bergen kommune må avlyse konkurransen for anskaffelse til 560 millioner kroner

Bergen kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å fastsette evalueringsmetoden for tildelingskriteriet «Miljø» etter tilbudsåpning, fastslår Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Det er VA Anlegg som klaget Bergen kommune inn for KOFA etter at kommunen gjennomførte en konkurranse med forhandling for en rammeavtale om fornying av vann- og avløpsnettet i Bergen kommune. Estimert verdi på anskaffelsen er 560 millioner kroner.

KOFAs vurdering er at kommunen har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å fastsette evalueringsmetoden for tildelingskriteriet «Miljø» etter tilbudsåpning. «Konkurransen måtte derfor avlyses», skriver klagenemnda.

Kommuneadvokaten vil vurdere saken nøye

Kommuneadvokaten i Bergen kommune opplyser imidlertid til Byggeindustrien at det på nåværende tidspunkt ikke er truffet noen beslutning vedrørende spørsmål om avlysning av konkurransen.

– Bergen kommune har ingen kommentar til KOFAs uttalelse. Bergen kommune vil ta seg tid til å foreta en nøye vurdering av saken, skriver advokat Eirik Tertnes i Kommuneadvokaten i Bergen i en e-post til Byggeindustrien.

Orientering underveis i forhandlingene

I KOFA-saken fremgår det at det ble konkurrert om å levere tilbudet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet, basert på tildelingskriteriene «Miljø» (20 %), «Anleggsdrift» (20 %) og «Pris» (60 %). I den samlede vurderingen av tildelingskriteriene ble tilbudene vurdert på bakgrunn av en beregnet «sammenligningspris». Denne sammenligningsprisen var tilbudsprisen med beregnede pristillegg for avvik fra beste teoretiske kvalitet på tildelingskriteriene «Anleggsdrift» og «Miljø».

Klagenemnda viser til at leverandørene underveis i forhandlingene ble orientert om at det ville bli gitt uttelling på miljøkriteriet ved innfasing av mer miljøvennlig teknologi i kontraktsperioden, fremfor å låse bedømmelsen til de kjøretøy og maskiner som leverandørene ville benytte på dagen for kontraktens oppstart.

Miljøkriteriet ble utslagsgivende

Den 25. juni 2020 ble kontrakten tildelt valgte leverandør, Fyllingen Maskin. Valgte leverandørs sammenligningspris var 276.156.986 kroner, mens VE Anlegg (klager) var rangert som nummer to med sammenligningspris 287.583. 683 kroner. Klager hadde levert tilbudet med lavest pris, med en totalsum på 251.420.966 kroner, mens valgte leverandør leverte tilbudet med nest høyeste pris, 271.362. 907 kroner. VE Anlegg sitt tilbud var også bedre på «Anleggsdrift».

«Det var følgelig valgte leverandørs uttelling på «Miljø» som ble utslagsgivende for utfallet av konkurransen», fastslår klagenemnda.

VE Anlegg mener Bergen kommune har brutt regelverket ved å foreta en ulovlig endring av evalueringsmodellen for miljøkriteriet etter at tilbudene var åpnet, ved at andre egenskaper ble premiert.

«Innklagede har brutt regelverket ved evalueringen av valgte leverandørs tilbud. Innklagede hadde en klar oppfordring til å kontrollere troverdigheten av leveringstidspunktene for utslippsfrie maskiner og kjøretøy i valgte leverandørs tilbud, hvilket innklagede ikke har gjort. Korrekt evaluering ville sannsynligvis ha endret utfallet i konkurransen. Konkurransen skal derfor avlyses», har VE Anlegg anført i sin klage til KOFA.

Entreprenøren har vunnet frem med anførselen om avlysning i klagenemnda.

– Jeg har ingen ytterligere kommentar til klagenemndas vurdering, sier daglig leder Torbjørn Ask Hilby i VE Anlegg til Byggeindustrien.

Bergen kommune avviser ulovligheter

Bergen kommune mener på sin side av det ikke foretatt en ulovlig endring av evalueringsmodellen, og at det ikke er oppstilt et ulovlig tildelingskriterium.

«Dokumentasjonskravet tilknyttet leveringstidspunktene for miljøvennlige maskiner og kjøretøy gjorde oppdragsgiver i stand til å kontrollere om opplysningene i tilbudene tjener til å oppfylle krav i konkurransegrunnlaget», anfører kommunen i saken.

I sin vurdering påpeker konkurransenemnda at Bergen kommune i konkurransegrunnlaget valgte å presentere en relativt detaljert beskrivelse av miljøkriteriet og hvordan uttellingen på dette kriteriet ville bli beregnet.

«En slik detaljert beskrivelse kan legge til rette for bedre spissede tilbud. Samtidig følger det av det grunnleggende prinsippet om forutberegnelighet at leverandørene skal kunne innrette seg etter en slik beskrivelse. Den begrenser dermed innklagedes handlingsrom senere i konkurransen».

Forskrift åpner for endringer kun frem til tilbudsfristens utløp

Klagenemnda bemerker også at forsyningsforskriften § 10-2 kun åpner for endringer av konkurransegrunnlaget frem til tilbudsfristens utløp», står det i vurderingen.

KOFA viser til at innklagede har redegjort for at man i forbindelse med forhandlingene ble klar over at det særlig i markedet for elektriske maskiner og anleggskjøretøy, var utfordrende å anskaffe eller leie maskinene innen kontraktens oppstart uten at leverandørene måtte gjøre investeringer før tildelingen av rammeavtalen.

«Kommunen ønsket derfor i utgangspunktet å forskyve tidspunktet for evalueringen av miljøkriteriet til 1. januar 2021, en løsning som også ble skissert for leverandørene i forhandlingene. I etterkant av forhandlingene konkluderte imidlertid innklagede med at en evaluering av tilbudene ut fra en annen dato enn oppstartdato, ville kunne gi enkelte leverandører et fortrinn, og at vekten av miljøkriteriet kunne bli endret, i strid med regelverket», bemerker klagenemnda.