Illustrasjonsfoto.

KOFA mener kommune brøt regelverket - Brødrene Brøndbo varsler erstatningskrav

Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) mener Steinkjer kommune benyttet tildelingskriteriet «tilbyders erfaring med tilsvarende arbeider» feil i konkurransen om et vann- og avløpsprosjekt i 2019. Brødrene Brøndbo tapte prosjektet som en følge av kommunens vurderinger. Nå varsler de erstatningskrav.

I mai i fjor skrev Byggeindustrien om maskinentreprenøren Brødrene Brøndbo som fikk toppscore på relevant erfaring i konkurransen om et VA-prosjekt i Namsos kommune, men ved det selskapet mente var et lignende oppdrag for Steinkjer kommune, fikk entreprenøren lavere erfaringsscore.

Vektet pris og tidligere erfaring

Oppdraget Steinkjer kommune (tidligere Verran kommune) lyste ut i mai 2019 hadde en beregnet kontraktssum på 15-20 millioner kroner, og omfattet rehabilitering og utvidelse av et vei-, vann og avløpsanlegg på Tjuin industriområde i tettstedet Malm.

I følge konkurransegrunnlaget fra Steinkjer kommune, skulle valg av entreprenør baseres på de to tildelingskriteriene «pris» og «tilbyders erfaring med tilsvarende arbeider» , med en vekting på henholdsvis 70 og 30 prosent.

Brødrene Brøndbo var lavest på pris av de seks tilbudene Steinkjer kommune fikk inn, men entreprenøren fikk noe trekk på relevant erfaring, og tapte konkurransen mot Letnes Entreprenør, som fikk toppscore på erfaring med tilsvarende arbeider.

Klagde på tildelingsevalueringen

Daglig leder Odd Erling Brøndbo stilte seg uforstående til kommunens evaluering av relevant erfaring, og valgte derfor å påklage tildelingsevalueringen i august i fjor.

Steinkjer kommune foretok en ny vurdering av både Brødrene Brøndbo og Letnes Entreprenørs tilbud, inklusive karaktersetting for selskapenes oppgitte referanseprosjekter.

Steinkjer kommune valgte imidlertid å opprettholde tidligere konklusjon med følgende begrunnelse:

«Ut fra en vurdering av referanselistene så synes vi det er rett å skille betydelig mellom de to tilbyderne. Letnes Entreprenør har dokumentert betydelig mer erfaring med denne type anlegg enn Brødrene Brøndbo. Referanselista til Letnes Entreprenør inneholder også mer informasjon om hvilke arbeider som er utført på anleggene. Vi opprettholder vår vurdering der vi foreslår å gi Letnes Entreprenør karakteren 10 og Brødrene Brøndbo karakteren 8.»

KOFA-klage

Steinkjer kommune inngikk kontrakten med Letnes Entreprenør 1. oktober 2019.

Knappe to måneder senere valgte Brødrene Brøndbo å klage Steinkjer kommunes tildelingsevaluering inn for KOFA.

I KOFA-klagen hevder Brødrene Brøndbo at Steinkjer kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å benytte seg av et ulovlig tildelingskriterie.

«Kriteriet «Tilbyders erfaring med tilsvarende arbeider» er i strid med anskaffelsesforskriften § 8-11, fordi det ikke har tilstrekkelig tilknytning til leveransen. Videre er kriteriet så skjønnspreget at det gir oppdragsgiver en ubegrenset valgfrihet. Det er heller ikke stilt dokumentasjonskrav for tildelingskriteriet. Det er tildelingskriteriet slik det er tolket og anvendt i konkurransen som gjør det ulovlig», hevder Brødrene Brøndbo i klagen til KOFA.

«Dersom erfaring skal være relevant for den foreliggende entreprise, må erfaringen enten ligge hos nøkkelpersonell som vil delta i gjennomføringen av entreprisen, eller bedriften redegjøre for slike detaljerte rutiner som gjør henvisning til nøkkelpersonell overflødig. Den siste måten er ikke valgt av noen av tilbyderne. At bedriften og ikke nøkkelpersonell har utført tilsvarende arbeider, sier ikke noe om gjennomføringen av den etterspurte entreprisen», påpeker Brødrene Brøndbo.

Kommunens svar på KOFA-klagen

Steinkjer kommune påpeker følgende i sitt svar på Brødrene Brøndbos klage til KOFA:

«Tildelingskriteriet «Tilbyders erfaring med tilsvarende arbeider»har tilknytning til leveransen. Gjennom tildelingskriteriet kunne innklagede vurdere om tilbyderne hadde erfaring fra slike arbeider. Erfaring med denne typen arbeid innebærer også kompetanse, og er et mål på om leverandøren er i stand til å ivareta oppdraget med ønsket kvalitet».

«Den enkelte leverandørs erfaring og kompetanse på de områdene som er etterspurt og urdert i tildelingskriteriene, er relevante for det aktuelle prosjektet, og vil ha en nær og påviselig betydning for kvaliteten på ytelsen. Det er derfor ikke gjort en upåregnelig vurdering av leverandøren som sådan, men en vurdering av leverandørens evne til å gjennomføre det prosjektet som skal gjennomføres», understreker Steinkjer kommune.

«Tildelingskriteriet er ikke så skjønnspreget at det gir oppdragsgiveren en ubegrenset valgfrihet. Alle tilbyderne har forstått og redegjort på en grei og oversiktlig måte for tilsvarende prosjekter de har hatt. Det er gitt de utdypende opplysningene som var nødvendig for å vurdere referanseprosjektenes størrelse og relevans i forhold til det aktuelle oppdraget», fastslår Steinkjer kommune overfor KOFA.

Kommunen mener også det er stilt tilstrekkelig krav til dokumentasjon for tildelingskriteriet ved at tilbyderne var bedt om å levere utfyllende opplysninger om relevante oppdrag som er utført i løpet av de siste treår.

KOFAs avgjørelse

Denne uken kom KOFA med sin vurdering og konklusjon i saken. Klagenemda skriver blant annet følgende i sin avgjørelse:

«Slik tildelingskriteriet «tilbyders erfaring med tilsvarende arbeider» og det tilhørende dokumentasjonskravet var beskrevet ikonkurransegrunnlaget, la det opp til en vurdering av antall tilsvarende prosjekter, utenen nærmere vurdering av hvilken relevant erfaring som var tilegnet, kompleksiteten påprosjektene eller kvaliteten på det utførte arbeidet. Etter det klagenemnda kan forstå, erdet også slik tildelingskriteriet har vært benyttet i tilbudsevalueringen. Innklagede harvurdert listene over referanseprosjekter, men har for eksempel ikke innhentetoppdragsgivernes erfaring med leverandørene. Etter klagenemndas syn latildelingskriteriet dermed ikke opp til å bedømme sterke og svake sider ved de tilbudte ytelsene. Innklagede har etter dette brutt forskriften § 8-11 ved å anvende et tildelingskriterium som ikke var egnet til å identifisere det beste tilbudet», skriver KOFA i sin avgjørelse.

«Tildelingskriteriene er av stor betydning for leverandørene, både ved spørsmål om deltakelse og ved utforming av tilbud. Klager fikk best uttelling på priskriteriet. Erfaringskriteriet hadde derfor avgjørende betydning for tildelingen av kontrakt. Det må derfor legges til grunn at konkurransen kunne fått et annet utfall uten regelbruddet, fastslår KOFA.

« Steinkjer kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å benytte et ulovlig tildelingskriterium» , konkluderer Klagenemda for offentlige anskaffelser.

Varsler erstatningssak

Brødrene Brøndbo vant dermed frem med sin KOFA-klage, og nå varsler daglig leder Odd Erling Brøndbo erstatningssak mot Steinkjer kommune.

– Vi kommer til å kreve erstatning fordi vi ikke fikk oppdraget, skriver Brøndbo i en e-post til Byggeindustrien.

Tar dommen til etterretning

Teknisk sjef Gunvor Aursjø i Steinkjer kommune har følgende å si om KOFA-dommen:

– Kommunen har registrert dommen, og tar grunnlaget for KOFA sin avgjørelse med seg i videre innkjøpsarbeid, skriver hun i en e-post.