Fra Farriseidet - Porsgrunn

Jernbane-investeringene firedoblet siden 2005

Jernbaneverkets samlede investeringer utgjorde nesten 7,9 milliarder kroner i 2013. Dette er en vekst fra 2012 på 24 prosent og en økning på 316 prosent sammenlignet med 2005, viser nye tall fra SSB.

Veksten i de statlige investeringene i jernbanenettet, inklusiv fornyelser og reinvesteringer, utgjorde til sammen 1,2 milliarder kroner i perioden 2005-2008. I 2009 var investeringsøkningen på hele 1,6 milliarder kroner, eller tilsvarende veksten i hele perioden 2010-2012. I 2013 utgjorde investeringene nesten 7,9 milliarder kroner, som innebærer en vekst på drøyt 1,5 milliarder fra 2012. Investeringene i linjenettet utgjorde 80 prosent av de samlede investeringene.

Det var samtidig en solid oppgang i Jernbaneverkets driftskostnader fra 2005 til 2013. Driftskostnadene utgjorde 3,2 milliarder kroner i 2005 og var økt til 6,8 milliarder kroner åtte år senere. Dette tilsvarer en vekst på 110 prosent. Lønnskostnadene utgjorde 44 prosent av driftskostnadene i 2013, som var 7 prosentpoeng lavere enn i 2005.

Veksten i investerings- og driftskostnader bør ses i sammenheng med større satsing for å bedre rutetilbudet til de reisende, særlig på Østlandet. Det er foretatt betydelige investeringer på stasjoner og knutepunkter de seneste årene, blant annet er det lagt vekt på sikkerhet og tilgjengelighet for alle - altså såkalt universell utforming.