Administrerende direktør Erland Løkken i Bergene Holm. Foto: Finn Erik Bjornstad

Administrerende direktør Erland Løkken i Bergene Holm. Foto: Finn Erik Bjornstad

Innlegg: Vi må aktivere privat kapital for å redusere strømpriser, boligpriser og klimabelastning

I Norge går omtrent 60% av strømforbruket til oppvarming av boliger, og Stortinget har fastsatt et mål om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg. EU har nylig vedtatt et mål om at alle nybygg skal være nullutslippsbygg fra 2030, og fra 2050 skal alle boliger være nullutslippsboliger.

Innlegg av:

Erland Løkken
Administrerende direktør
Bergene Holm AS

Det vil ventelig gjelde også for norske boliger, og vil i så fall bety at mer enn 50% av eksisterende boliger må oppgraderes. Boliger som i dag har energimerking E, F, G må oppgraderes til D innen 2033. Kostnadene for å oppgradere til energiklasse D er estimert til å ligge mellom 0,5 og 1,5 millioner kroner pr. bolig.

Om ikke tiltak iverksettes raskt vil etterspørselen etter strøm øke i årene fremover, og prognoser viser at vi vil ha for lite strøm i deler av landet. Det vil øke strømprisen, svekke husholdningenes økonomi, og næringslivet vil få økte kostnader og svekket konkurransekraft. Statens utgifter til strømstøtte vil ventelig stige.

Parallelt med dette er Norge i en situasjon der bygging av nye boliger er halvert bare på kort tid, og det bygges for få boliger i 2023, 2024 og 2025. Vi har allerede boligmangel i sentrale deler av landet, noe som presser opp prisen på boliger og holder rentenivået oppe. Denne situasjonen kan dessuten bli forsterket og forlenget da håndverkerne som skal bygge nye boliger om noen år, har funnet seg noe annet å gjøre i mellomtiden. Da blir presset på boligprisene ytterligere forsterket når flere har behov for bolig, men færre kan bygge disse boligene.

Med markedssvikt i byggenæringen er vi i en situasjon der vi i dag har ledig byggekapasitet i landet. Vi har en bygningsmasse som sluker strøm til oppvarming, vi pøser ut milliarder av kroner i strømstøtte, næringslivet har økte driftskostnader på grunn av høye strømpriser, og nyetablering av virksomheter blir utsatt eller stanset grunnet strømmangel. På toppen av dette har vi et klima i sterk endring og hvor de fleste av oss er innforstått med årsak og konsekvenser. Vi må redusere energiforbruket der vi kan og bør!

Vi må gjøre noe virkningsfullt og langsiktig riktig for å lindre konsekvensene av det vi står i og bremse klimaendringene. Løsningen er ikke å bevilge mer statlige penger til støtte og tunge byråkratiske søknadsprosesser. Løsningen er å aktivere privatpersoners kapital til å etterisolere boligene. Det gjøres raskest og enklest, og gir størst mulig kapitaltilgang, ved å gi skattefradrag for etterisolering av boliger.

I revidert nasjonalbudsjett bør det komme:

  • skattefradrag for privatpersoner på inntil 250 000 kroner for etterisolering av privatboliger og private utleieboliger fullført i løpet av 2024 og 2025.
  • arbeidet må være utført og dokumentert av entreprenører med ansvarsrett
  • arbeidet må tilfredsstille kravene i gjeldende teknisk forskrift, minimum energiklasse D i EUs «Energy Performance of Buildings Directive».

Det vi oppnår med dette er:

  • å ta vare på kompetansen i byggenæringen i nedgangstider slik at disse kan bygge nye boliger når etterspørselen øker
  • reduserer det nasjonale strømforbruket til oppvarming av boliger
  • reduserer strømprisen ift. alternativet ved å ikke gjøre noe
  • frigjør strøm til nyetablering av virksomheter
  • alle, uansett rik eller fattig, boligeier eller boligleier, får lavere strømpriser og bedre privatøkonomi
  • inflasjonen holdes nede ved at boligprisene og byggekostnadene holdes nede når nybyggingen blir tatt opp igjen
  • demper presset på naturinngrep for å bygge ut nye strømkilder

Kjære politikere; det er nå tid for å legge prinsipper til side og gjøre det som er best for natur, folk og klima: aktivér privat kapital for oppgradering av boligmassen!

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.