Nicole Emblem. Foto: Monn Interior Architects
Nicole Emblem. Foto: Monn Interior Architects

Innlegg: Utbyggingsprosjekt eller områdeutvikling?

Et vellykket utbyggingsprosjekt omfatter mer enn bygningsmassen. Det må tilføre verdier som får folk til å trives. Da blir området oppsøkt både av dem som bor i nærheten og av andre som finner det attraktivt.

Innlegg av:

Interiørarkitekt MNIL Nicole Emblem
Monn Interior Architects

Vi kan kalle det områdeutvikling eller mikrobyutvikling. Prosjektet må settes inn i den sammenhengen det hører hjemme i, og utbyggeren må forstå hva som skal til for at bygningsmassen skal fungere kommersielt, sosialt og estetisk sett. Svaret finner vi gjennom grundige mulighetsstudier. Disse bør munne ut i et helhetlig konsept som utbyggeren er trofast mot gjennom hele prosjektet. Det er garantien for riktige investeringer og god kostnadsstyring.

1. Valg av målgrupper
Å forstå målgruppens behov er selve kjernen i et vellykket utviklingsprosjekt. Derfor må det så tidlig som mulig være klart hvem utbyggeren henvender seg til og hvor høyt ambisjonsnivået skal være. De beslutninger som tas på dette punktet, legger viktige føringer for hele prosjektet.

Ved å dykke ned i målgruppens behov blir utbyggeren medskaper av et levende fellesskap. Bygningene betraktes ikke bare som strukturer, men som rom hvor mennesker lever og vokser sammen. Det handler om å forme ikke bare det fysiske landskapet, men også livene til brukerne av bygningsmassen. I dette perspektivet kan utbyggingsprosjektet gi betydelige samfunnsgevinster.

Vi må derfor vokte oss for å ta beslutninger basert kun på markedsanalyser og økonomiske strategier. Vi må reise dypere spørsmål om grunnleggende menneskelige erfaringer og sørge for at bygningsmassen ikke bare møter basale boligkrav. Vi må reflektere over hvilke sinn og sjeler vi ønsker å påvirke og skape rammer for et fellesskap som beriker livene til beboere og besøkende.

2. Inkluderende miljø
Enten det dreier seg om boliger, kontorlokaler, kjøpesentre eller en harmonisk blanding av disse, forblir kravet det samme: På gateplan må det legges til rette for liv og inkludering. Det oppnår man ikke med lange rekker av lukkede fasader. Nøkkelen ligger i variasjon: en miks av glassfasader og gårdsplasser med mulighet til å se ut og å se inn. Gjennom tilstrekkelig variasjon skapes ulike typer møteplasser, alt fra sjarmerende kafeer til godt belyste nisjer og grønne lunger der mennesker kan samles og nyte øyeblikket sammen.

Variasjon er nødvendig også for å integrere forskjellige funksjoner. Møblering er ett aspekt, men like viktig er grønne omgivelser, rom for opphold og overgangsrom som viser vei fra ett sted til et annet. Målet er å skape dynamikk ved at hvert element inviterer til å utforske, samhandle og nyte det varierte fysiske miljøet. En slik tilnærming går langt utover den rene funksjonaliteten og dreier seg om kunsten å skape rom. Hver detalj, fra arkitektoniske detaljer til møblering, bidrar til å forme en dypere, sammenvevd opplevelse for brukerne av rommet. En atmosfære som inviterer til engasjement, utforskning og fellesskap gjør rommet til del av en rikere og større fortelling.

3. Rett mix av varer og tjenester
Poenget er også å skape merverdi for alle interessenter. Vi må sørge for at boliger og kontorer blir mer attraktive enn det konkurrerende prosjekter har å tilby. En ting er hva som befinner seg på innsiden, bak veggene; noe annet er varierte omgivelser. Disse undervurderes ofte.

Kafeer, blomsterbutikk, kiosk, apotek, et visst utvalg av matvarer og tjenester som dekker daglige behov; dette er like viktig for den som jobber i et område som for den som bor der. Alle ønsker å forenkle hverdagen sin, og tilrettelegging som skaper komfort, skaper også et inkluderende fellesskap hvor ressurser og fasiliteter kan deles.

Et variert miljø gir avkastning i form av tilfredse beboere, produktive arbeidstakere og et attraktivt område som skiller seg positivt ut. Merverdi skapes ikke bare gjennom bygninger av høy kvalitet, men gjennom å oppfylle og overgå forventningene til alle interessenter.

4. Vær tro mot konseptet
Når konseptet først er valgt, må det følges. For hvert planleggingsskritt må man stille kontrollspørsmålet «Hva bidrar dette til for brukerne?» Spørsmålet må fungere som kompass og veileder gjennom hele byggeprosessen. Det minner oss om at hensikten med konseptet er å tjene brukernes behov og berike deres opplevelse.

Alle beslutninger er brikker i puslespillet og skal bygge opp under det opprinnelige, visjonære målet. Å være tro mot konseptet innebærer å avstå fra fristelsen til å avvike uten grundig overveielse.

Når utbyggeren likevel endrer kurs underveis, enten det er på grunn av markedspåvirkninger eller andre faktorer, bør det gjøres med forsiktighet. Å forlate det opprinnelige konseptet kan føre til kostnadsoverskridelser, tap av tillit og en svekket helhetlig visjon. Konsekvensene må veies nøye mot hverandre. Det må sikres at endringer støtter opp om prosjektets overordnede mål.

På denne måten blir trofasthet mot konseptet ikke bare en rettesnor for designvalg, men en integrert del av prosessens innerste kjerne. Sluttresultatet skal ikke bare være funksjonelt, men også meningsfullt i en større kontekst.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.