Jon Helsingeng, leder for Eaton i Norge og Norden. Foto: Eaton
Jon Helsingeng, leder for Eaton i Norge og Norden. Foto: Eaton

Innlegg: Fem trender næringsbyggeiere må være bevisst

Energistyring får stadig større betydning for eiere av næringsbygg. Her er fem trender som vil påvirke måten vi bygger og drifter næringsbygg på i tiden fremover, skriver Jon Helsingeng i dette innlegget.

Artikkelforfatteren

Jon Helsingeng er leder for Eaton i Norge og Norden.

Få forretningsområder ble påvirket av pandemien i like stor grad som eiendom. Måten vi bruker bygg på, kravene vi stiller til bygget, nye arbeidsmønstre og et enda større skifte fra fysisk til online handel er eksempler på noen av de permanente endringene viruset førte med seg. Samtidig har pandemien skapt muligheter for byggsektoren til å endre seg og skape miljøer som er tilpasset fremtiden.

Her er fem viktige trender du som eier, drifter eller bygger næringsbygg bør følge med på i årene som kommer.

1. Gamle bygg vil få nytt liv

Selv om dørene til kontoret har gjenåpnet, har måten vi bruker næringsbygg på endret seg for godt: Det er lite sannsynlig at vi vil bruke kontoret i like stor grad eller på samme måte som før, vi har gjort fremskritt innen fjern- og hybridarbeid som vi neppe vil gå tilbake på og e-handel har kommet for å bli.

Endringene gir mer fleksibilitet, men stiller samtidig større krav til næringsbygg. Plutselig har vi en overflod av enkelte typer bygg, for eksempel kontorbygg, mens behovet for boliger øker, sammen med behovet for bygg til logistikk og lagring.

For eiere av næringsbygg er dette en mulighet til å gi nytt liv til gamle bygg, og vi vil se mer kreativ bruk av lokaler i årene som kommer.

2. Energistyring vil definere måten vi bruker bygg på

Pandemien skjedde på et tidspunkt da vi allerede opplevde endringer i måten vi bruker bygg på. Blant annet på grunn av behov for bedre energieffektivitet for å kunne bidra i arbeidet mot det grønne skiftet.

Høyere energieffektivitet i bygg krever utforming og tilpasning for å redusere energibruk. Dette kan bety endringer i bygningens energistyringssystem. Etter hvert som det blir vanligere med fornybar energi i småskala, som å investere i solceller og energilagring, blir bygg og byggherrer stadig mer komplekse forbrukere og produsenter av strøm.

Fremover vil energistyring komme enda høyere på agendaen, og vi kan forvente at grunnleggende prosesser i bransjen, som anbud og byggestandarder, i økende grad vil sette krav til hvordan vi lagrer og bruker energi mer effektivt.

3. Teknologi vil skape helt nye muligheter for smart energistyring

Smart teknologi, som strømmålere, vil bli avgjørende for at bygninger skal kunne mate energi tilbake til strømnettet, og gi nettselskap innsikt i hvordan bygningen bruker energi.

Buildings as a Grid-tilnærmingen, som Eaton nylig lanserte, gjør mikronettet i bygget mer allsidig og fleksibelt. Overvåking både på stedet og eksternt gir detaljert innsikt i hvordan og hvor strøm brukes i sanntid. Dette hjelper byggeier med å administrere energien mer kostnadseffektivt, samt bidrar til å balansere nettet.

Smarte energisystemer kan reagere på forhold i strømnettet på en effektiv måte, for eksempel ved å lade elbiler på tidspunkter med lavere strømetterspørsel og dermed lavere priser. Dette gir et mer responsivt forhold mellom bygninger og infrastruktur, og sårt tiltrengt fleksibilitet og tilpasningsevne i alle deler av energiproduksjon og -bruk.

Det er allerede prosjekter på gang som viser verdien av denne type tilnærming, og fremover vil smartere energistyring bli mer anerkjent som en viktig del av vårt svar på klimakrisen.

4. Nye standarder for bygningssikkerhet

Sikkerhet har vært et sentralt spørsmål i byggenæringen under pandemien, med tanke på å forstå hvordan viruset har spredd seg og effekten av tiltak som for eksempel økt ventilasjon.

Disse spørsmålene vil fortsette å påvirke måten vi bygger og utvikler eiendom på, men det er ikke det eneste sikkerhetsspørsmålet som må være "top of mind" for byggsektoren fremover. Endringer i måten vi bruker bygg på vil også ha stor påvirkning på hvordan vi vurderer risiko. Et boligbygg har helt andre sikkerhetsbehov enn et kontorbygg, og risikofaktorene vil påvirkes av større behov for elektrisitet, som følger med elektrifisert oppvarming og transport.

I tillegg vil behovet for datasikkerhet øke, ettersom smarte systemer kommer til å håndtere viktige feilpunkter i bygningens struktur, som strømfordelingstavler og HVAC-systemer. Disse må sees på som en del av et helhetlig system, ikke separate problemstillinger som kan behandles isolert. Det er derfor sannsynlig at det vil utvikles nye standarder for bygningssikkerhet i løpet av de kommende årene.

5. Tettere samarbeid med andre sektorer

Norge er et foregangsland når det kommer til el-transport, men i en periode flatet salget av elbiler kraftig ut. Årsaken er at ladeinfrastrukturen for elbiler må bygges ut for å holde tritt med etterspørselen.

Dette er et godt eksempel på hvordan endring i én sektor (i dette tilfellet transport) kan påvirke andre sektorer, og viser hvorfor ulike næringer vil kobles stadig mer sammen.

Å se det store bildet er avgjørende når det kommer til å flytte på energi. For byggeiere vil det store bildet bety mer kommunikasjon med operatører av strømnettet, mer samarbeid med leverandører av smarte digitale løsninger og tettere samarbeid med myndigheter.

Å koble sammen bransjer på riktig måte i bygningssektoren vil støtte opp om klimamålene ved at strømnettet blir mer robust, strømproduksjonen desentraliseres og energien brukes smartere.

Endringer i byggsektoren vil skje i sammenheng med skiftende regelverk, hensyn til klima og utslipp, press fra det offentlige om å tilpasse seg nye behov og økonomiske begrensninger. Fremover må vi ta lærdom av erfaringene våre og legge planer for nødvendige endringer i byggsektoren det neste tiåret.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.