Daniel Ø. Helgesen. Foto: Nicolas Tourrenc
Daniel Ø. Helgesen. Foto: Nicolas Tourrenc

Innlegg: Eiendomsbransjen må ta store grep på kort tid

Nye EU-krav til energisparing i bygg får store konsekvenser også her i landet. Eiendomsbransjen gjør lurt i å starte tilpasningen med det samme, for ikke å tape i konkurransen om gode leietakere.

Innlegg av:

Daniel Ø. Helgesen
Administrerende direktør
Norsk takst

I EU pågår forhandlinger om utformingen av et nytt direktiv for bygningsenergi. Etter alt å dømme vil det komme strenge krav, som også Norge vil implementere. Det antas at reglene vil omfatte krav om energieffektivisering innen 2030 for bygninger med dårligst tilstand på dette området, og innen 2033 for gruppen nest dårligst.

Videre legges det opp til at nye bygg skal ha nullutslipp fra 2030, og at alle bygninger skal holde denne standarden innen 2050. Dette blir ambisiøst og forpliktende, og hvert land skal ha en egen plan for renovering og oppgradering av bygningsmassen.

Kravene innebærer betydelige utfordringer for en stor andel norske næringsbygg. Mange må gjøre snarlige vurderinger av tilstanden på for eksempel isolering, vinduer, ventilasjon og belysning, og kartlegge behov for oppgradering. Ofte trengs også en kritisk gjennomgang av energisystemet, for om mulig å velge energikilder som bringer bygget nærmere målene.

Innovasjon og omstillingsevne er viktige suksesskriterier for eiendomsbransjen. Av to grunner vil den trolig raskt rette kursen inn mot de nye kravene: For det første fordi tiden frem til EU-direktivet settes i kraft er knapp. For det andre fordi det vil være forretningsmessig smart. I kontormarkedet vil ikke gode leietakere akseptere dårlige bygg, og slike mekanismer vil slå inn svært hurtig.

Allerede nå, før de endelige vedtakene er gjort, vil endringene sette premisser ikke bare for de som eier og drifter eiendom, men for tilliggende bransjer som byggenæringen, leverandører og håndverksbedrifter. Dette skiftet berører en hel næringssektor, og det starter nå.

Temaet er allerede på dagsordenen for takstbransjen. Vi gjennomgikk det nylig på et møte i TEGOVA (The European Group of Valuers’ Associations), som representerer 63 nasjonale organisasjoner og 70000 takstmenn i 34 land. Det var enighet om at reglene vil medføre stort behov rådgivning, ikke minst knyttet til hvilke tiltak som gir best lønnsomhet og effekt.

I Norsk takst klargjør vi oss for denne rådgiverrollen. Klima, bærekraft og energi er nå et eget kompetanseområde, og implementeres i våre tilbud for etterutdanning og sertifisering av takstspesialister. Så langt lover dialogen med eiendomsaktørene godt, og gir tro på at Norge vil ligge langt fremme i denne europeisk forankrede klimadugnaden.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.