Anja Engebø (t.v.) og Emma Mohn King. Foto: Kluge Advokatfirma

Innlegg: Dette må du vite om endringene i byggherreforskriften

Bygge- og anleggsnæringen ligger øverst på listen over bransjer med flest registrerte arbeidsskader i Norge
i 2012-2019. I 65 prosent av alle skadetilfellene i 2019 ble det funnet mangler ved risikostyringen.

Innlegg av:

Advokatfullmektig
Anja Engebø

Advokatfullmektig
Emma Mohn King

Kluge Advokatfirma AS

Byggherreforskriften er ment å beskytte arbeidstakere mot fareaspektene ved bygge- og anleggsplasser. Forskriften ble nylig endret for å tydeliggjøre hvilke plikter byggherre har. Samtidig tilkom det enkelte nye, og til dels omfattende, plikter for byggherre. Endringene trådte i kraft 1. januar 2021.

De viktigste endringene, som i praksis vil få de største konsekvensene for byggherre, er:

* Begrensninger mht. hvem som kan være byggherres representant og SHA-koordinator

* Omfattende dokumentasjonsplikt

* Plikt til å tilrettelegge for
dialog og samhandling om HMS-arbeid

* Planer for reduksjon av
risiko skal fremgå av tilbudsgrunnlaget

* Begrensninger mht. hvem som kan være byggherres representant og SHA-koordinator

Tidligere var det tilstrekkelig at byggherren selv vurderte om den som ble utpekt som byggherres representant eller koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-koordinator) hadde andre plikter i prosjektet som kunne tenkes å komme i konflikt med rollen. Nå er det innført et generelt forbud mot slik rollekonflikt. Formålet er å hindre at virksomhetene i realiteten kontrollerer seg selv.

Endringen innebærer en innsnevring av kretsen av aktuelle kandidater til rollene som byggherres representant og SHA-koordinator. I praksis er byggherre nå forhindret fra å benytte andre aktører som er engasjert i prosjektet, herunder arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører. Dermed er det i realiteten nå kun byggherre eller en tredjeperson uten annen tilknytning til prosjektet som kan ha rollene.

Kvalifikasjonskravene for øvrig er også endret. Det er nå ikke lenger et krav at SHA-koordinatoren har praktisk erfaring fra bygge- eller anleggsbransjen. I stedet er det innført et krav om at koordinatoren har nødvendig kompetanse til å følge opp aktuelle risikoforhold. Nå stilles det også krav om kompetanse hos byggherres representant. Det kreves at representanten har nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det enkelte prosjekt. Byggherrer som ikke oppfyller disse kriteriene, blir nødt til å engasjere en tredjeperson.

Omfattende dokumentasjonsplikt
Forskriftsendringene medfører en rekke nye dokumentasjonsplikter for byggherre. Dette skal bidra til at byggherre oppfyller de øvrige forpliktelsene etter forskriften med det mål at arbeidstakerne vernes mot farer på bygge- eller anleggsplassen. I tillegg skal dokumentasjonspliktene sikre bedre etterprøvbarhet – hvilket vil være av betydning ved for eksempel straffesanksjonering av forskriftsbrudd.

Byggherre plikter blant annet å dokumentere vurderingene av hvilke risikofaktorer som foreligger i prosjektet og hvordan disse skal håndteres. Videre må byggherre dokumentere vurderingene knyttet til rollekonflikt ved oppnevning av SHA-koordinator og byggherres representant samt oppfølgingen av disse. Dokumentasjon for sistnevnte kan eksempelvis bestå av planer for oppfølging, møtereferater rapporter eller sjekklister som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Som tidligere plikter byggherre å avsette tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de ulike arbeidsoperasjonene. Nå må byggherre i tillegg dokumentere vurderingene bak den avsatte tiden. Dette skal bidra til en mer forsvarlig og realistisk planlegging og vurdering, og hindre at det oppstår et uheldig tidspress som øker risikoen for ulykker. Dette dokumentasjonskravet vil i tillegg kunne gjøre det enklere å vurdere avvik fra den opprinnelige tidsplanen.

Forskriften oppstiller ikke spesifikke krav til form eller innhold av dokumentasjonen. Det sentrale er at dokumentasjonen viser at byggherre har foretatt en reell vurdering av hvor mye tid som må settes av til de ulike delene av bygge- eller anleggsprosjektet.

Plikt til å tilrettelegge for dialog og samhandling om HMS-arbeid
Byggherrens tilretteleggingsplikt er ny ved forskriftsendringen, og innebærer at byggherren skal sørge for nødvendig dialog og samhandling om HMS-arbeidet mellom aktørene i prosjektet. Formålet er å sikre at aktørene får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid slik at de kan ta hensyn til hverandres planer og dermed forebygge skader på arbeidstakerne. Gjennom dialog vil aktørene lettere kunne identifisere og håndtere risikoforhold og lære av hverandre.

Forskriften oppstiller ikke konkrete krav til omfanget av eller innholdet i tilretteleggingsplikten. Omfanget av tilretteleggelsesplikten vil kunne avhenge av blant annet prosjektets størrelse, varighet, risikoforhold og organisering. Dialogen kan tenkes gjennomført på allerede etablerte arenaer som for eksempel byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder etc.

Planer for reduksjon av risiko skal fremgå av tilbudsgrunnlaget
Det stilles nå også strengere krav til innholdet i byggherres tilbudsgrunnlag enn tidligere. Før måtte byggherre beskrive risikoforholdene. Nå må byggherre i tillegg inkludere foreløpige planer for hvordan risiko som er avdekket, men ikke fjernet, skal reduseres.

Hensikten med dette er å gi entreprenørene et bedre grunnlag for å vurdere hvilke risikoforhold som foreligger slik at de nødvendige risikoreduserende tiltakene kan prises i tilbudet. På denne måten skal man sørge for at sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak ikke blir et konkurranseaspekt for tilbyderne. Byggherre skal også få et bedre grunnlag for å ta stilling til de innkomne tilbudene.

I tillegg nevner vi at det blant annet er gjort endringer i reglene om forhåndsmelding, føring av oversiktslister, krav om HMS-system fra de utførende og i forskriftens betydning for vedlikeholdsarbeider.

Se alle endringene her

Se Arbeidstilsynets kommentarer til forskriften her