Cecilie Lind, næringspolitisk direktør og Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge.

Hvor lenge skal miljøkriminalitet få lønne seg?

Ulovlig avfallshåndtering er en del av den daglige nyhetsstrømmen i landets regional- og lokalaviser.

Artikkelforfattere

Cecilie Lind er næringspolitisk direktør og Nancy Strand er administrerende direktør i Avfall Norge.

I april rapporterte NRK om at Oslo kommune mener det er dumpet masser fra byggeplasser tilsvarende 56.000 lastebillass på en gård i Sørkedalen utenfor Oslo.

Saken ble anmeldt i 2016, og det er ilagt tvangsmulter som ikke er betalt, men ingenting skjer. Nå forteller NRK at Oslo kommune ber Økokrim om hjelp.

I september i år rapporterte Gudbrandsdølen Dagningen om at et firma som ble leid inn av Opplands Fylkeskommune for å rive ned to gamle bygg på en skole, gravde ned avfallet på tomta i stedet for å levere avfallet til lovlig avfallsanlegg.

I mars i år rapporterte NRK at et firma i Kristiansund hadde tatt seg betalt for bortkjøring og behandling av forurensede masser, mens de i realiteten bare knuste massene og la dem tilbake på tomta de først hadde fjernet den fra.

Betongen inneholdt miljøgiften krom. Avisen Bladet skrev tidligere i år om at Malvik kommune mener det er dumpet søppel ulovlig i mange år i en bekkedal i kommunen.

Mange av landets lokalaviser har hatt en slik historie å fortelle i rå. Det kritikkverdige er at summen av alle disse enkeltsakene ikke resulterer i et nasjonalt krafttak mot ulovlighetene.

Når jorder, dalsøkk og skråninger fylles med riveavfall som kan inneholde asbest og annet farlig avfall står både vannmiljøet og det lokale, biologiske mangfoldet i fare. Det kan også representere en akutt helsefare for mennesker og dyr.

Når riveavfall graves ned på tomta eller legges ubeskyttet på et avsidesliggende område, uten noen plan for videre håndtering, er det også en åpenbar miljøfare knyttet til dette.

Den ulovlige avfallshåndteringen er økonomisk motivert.

Det kan være store penger å spare på å ikke bringe avfall til lovlig avfallsanlegg. Når sjansen for å blir tatt er liten - og sjansen for å bli straffet enda mindre - blir fristelsen for stor for noen.

Dette resulterer i et prispress i markedet hvor de som driver seriøst taper for de som tør å ta snarveier. Der de som driver seriøst som må være motorene i å utvikle nye, sirkulære løsninger og forretningsmodeller. Men når prisnivået baserer seg på ulovlig avfallshåndtering, gir det ikke rom for dette viktige utviklingsarbeidet. Ulovlig avfallshåndtering er derfor et problem som angår oss alle.

Vi tar derfor til orde for et felles krafttak mot ulovlig avfallshåndering. Målet er at et felles krafttak bidrar til at lista ligger på samme nivå for alle og gjør det lønnsomt å drive seriøst.

Regelverket for avfallshåndtering er godt nok. Det er etterlevelsen og kontrollmekanismene som ikke er på plass. Kommunene kan gjøre mye. De må føre strengere tilsyn med at opplysningene i sluttrapporter fra bygge- og riveprosjekter stemmer med virkeligheten.

De må utføre tilsyns- og veiledningsplikten sin og Fylkesmennene må føre tilsyn med at kommunene gjør det de skal. Det må også snart vurderes om kommunene og Fylkesmennene skal tilføres øremerkede midler til bekjemping av ulovlighetene.

Både bøtelegging, krav om opprydding og anmeldelse må tas oftere i bruk overfor aktører som bryter loven.

Som bransje må vi også ta vår del av jobben. Vi må spre kunnskap og kompetanse, jobbe med holdninger og etablere bransjestandarder. Vi må bidra med vår kunnskap om avfallsregelverket til aktører utenfor bransjen og vi må bidra med vår bransjekunnskap til myndighetene

Det offentlige anbudsregime kan brukes til effektiv bekjempelse av problemet. Byggeherrene og innkjøperene må utforme og gjennomføre anbudsprosessene slik man unngår å medvirke til ulovlig avfallshåndtering.

Ved alle offentlige innkjøp det stilles strenge kvalifikasjonskrav til tilbyderne.Referanser og miljøkompetanse må etterspørres og aktørene bør bli bedt omå oppgi eventuelle pålegg, tvangsmulkter eller annen straff etter Forurensingsloven, som de har fått de siste tre årene.

På denne måten kan vi oppnå resultater raskt, slik at ulovlig avfallshåndering ikke lønner seg lenger.