Eve Vangsnes Bergli skal blant annet lede etatens arbeid med å bekjempe og forebygge skattekriminalitet og arbeidslivskriminalitet. Foto: Skatteetaten

Hun skal lede Skatteetatens arbeid med å bekjempe skatte- og arbeidslivskriminalitet

Eve Vangsnes Bergli (46) blir ny toppleder i Skatteetaten. Hun skal blant annet lede etatens arbeid med å bekjempe og forebygge skatte- og arbeidslivskriminalitet.

Fra nyttår er Skatteetaten omorganisert og går fra regioninndeling til landsdekkende organisering. Eve Vangsnes Bergli er ny direktør for divisjon innsats, og skal lede en stor enhet med i overkant av 1500 medarbeidere.

Bergli får det landsdekkende ansvaret for å redusere trusselen knyttet til svart økonomi og økonomisk kriminalitet.

Divisjonen består av avdelingene storbedrift, skattekriminalitet, fokusområder og innsikt. Etatens innsats mot arbeidslivskriminalitet – i egen etat og det tverretatlige samarbeidet med Politiet, NAV og Arbeidstilsynet – ligger også til divisjon innsats.

- Spesialiserte fagmiljøer

- Nå etablerer vi landsdekkende, spesialiserte fagmiljøer som skal følge opp våre prioriterte risikoer. Det gir en forsterket og mer effektiv innsats mot de prioriterte områdene våre. De fleste etterlever reglene på skatte- og avgiftsområdet, men det er et stort samfunnsproblem at noen velger å ikke bidra til velferdssamfunnet, sier Bergli i en kommentar.

Divisjon innsats har tyngdepunkt i Oslo, Bergen, Moss og Tønsberg, men har fagmiljøer spredd rundt i hele Norge.

Etatens struktur med 57 skattekontor ligger fast og organiseringen endrer ikke på etatens geografiske tilstedeværelse.

- Skatteetaten er opptatt av å ha et godt og tett samarbeid med andre etater og samarbeidspartnere i bekjempelsen av sentrale trusselaktører i samfunnet. Vi ser gode resultater av dette arbeidet, for eksempel gjennom a-krimsamarbeidet. Det tverretatlige samarbeidet er spydspissen i dette arbeidet, og det er en betydelig oppfølging i Skatteetatens spor, sier Bergli.

Finansierer velferdssamfunnet

Bergli er er utdannet jurist med embetseksamen fra Universitetet i Oslo. Hun kommer fra stillingen som avdelingsdirektør for publikumsavdelingen i Arkivverket, men har tidligere jobbet i Skatteetaten og Skattedirektoratet som kontorsjef og avdelingsdirektør.

- Jeg er først og fremst glad for å ha fått muligheten til å gå i gang med denne viktige oppgaven. Samfunnsoppdraget til Skatteetaten er å finansiere velferdssamfunnet. Det er en omfattende og ansvarstung oppgave som vi skal løse ved hjelp av kompetente medarbeidere og et tett samarbeid med våre viktige samarbeidspartnere, sier Bergli.

Hun begynte offisielt i stillingen 1. januar, men har i høst vært aktivt involvert med å forberede Skatteetaten på omorganiseringen.

Skatteetatens er totalt nå organisert i fire landsdekkende divisjoner: brukerdialog, innsats, informasjonsforvaltning og innkreving.