Heidi Finstad og Bård Folke Fredriksen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Heidi Finstad og Bård Folke Fredriksen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

– Haster mer enn noen gang med overgangen til en mer sirkulær økonomi

– Verden står midt i en ressurs- og energikrise, derfor haster mer enn noen gang med overgangen til en mer sirkulær økonomi. Et økt samarbeidet mellom Norge og Sverige kan gi oss nye muligheter på flere områder i byggenæringen, også utenfor Norden, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Hun kom med uttalesenen under seminaret «Klimavennlig bygg - nå og mot 2030», ett av de faglige seminarene som ble arrangert under det norske Kronprinsparets offisielle besøk til Sverige 2.- 4. mai.

Som del av den rekordstore næringslivsdelegasjon på 700 personer fra svensk-norsk næringsliv og forskning, utformet myndighetene fra begge land en felles erklæring der man vektlegger at morgendagens verdiskaping må være bærekraftig og kunnskapsbasert.

Under lanseringen av felleserklæringen om svensk-norsk industri- og handelssamarbeider ble det understreket at verden trenger grønn omstilling, og at det haster. Myndighetene ønsker å gjøre det enklere for bedrifter å oppskalere sin virksomhet ved enkel tilgang til et nordisk marked, gjennom et samarbeid om teknologiutvikling, om utvikling av regulatoriske rammeverk og felles standarder. Ett av samarbeidsområdene er å nå nye markeder innen skog og trevirke.

Sverige er Norges største handelspartner og de felles politiske signalene myndighetene gav til næringslivsdelegasjonen mener Heidi Finstad kan gi norsk treindustri og aktører i hele verdikjeden fra skog til sluttkunde nye forretningsmessige muligheter.

Finstad sier i en pressemelding at Norge med sin byggeskikk i tre, har opparbeidet unik kompetanse med sin lange erfaring med å bygge i tre. Hun sier at i de senere årene har Norge gått foran i utviklingen av banebrytende teknologi for høye trebygg og avanserte trekonstruksjoner, eksempelvis bruer med svært lange spenn og høye boligblokker med tre som konstruksjonsvirke.

– Signalene myndighetene nå har gitt oss under statsbesøket, åpner opp for å benytte den norske teknologien og kunnskapen til å løse nye utfordringer, sier Finstad i meldingen.

– Vi må slutte å rive bygg og levetiden på dagens bygg må forlenges. Sammen med Sverige er det store muligheter i å utvikle markedene for rehabilitering av bygg, og hvor aktørene eksempelvis kan benytte takflatene for å bygge på én eller to etasjer på eksisterende bygningsmasse, sier Finstad.

Hun understreker at hvis det skal være mulig å spare store mengder energi gjennom stegvis energioppgradering, må virkemiddelapparatet målrettes bedre slik av vanlige boligeiere kan ta det i løftet og bidra.

Fra parallellsesjon Norge & Sverige – Sterkere sammen om klimavennlig bygg - nå og mot 2030. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra parallellsesjon Norge & Sverige – Sterkere sammen om klimavennlig bygg - nå og mot 2030. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

NBBL - Norske Boligbyggelag har sammen med Treindustrien, Treteknisk, NTNU Wood og Trefokus har gjennomført prosjektet «Treindustrielle muligheter for oppgradering og påbygg av eksisterende boligmasse». Her har man utforsket mulighetene for påbygg med prefabrikkerte trekonstruksjoner på toppen av eksisterende blokker, slik at dagens blokkbebyggelse kan tilpasses nye behov hvor brukernes behov står i sentrum.

Administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL deltok også på næringslivsseminaret som var arrangert i et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Treindustrien, klyngene Wood Works Cluster og Norwegian Wood Cluster, og Trefokus.

Fredriksen sier at selv om norsk boligpolitikk generelt er svært god, har Norge likevel utfordringer.

– Det bygges for få nye boliger, særlige i pressområdene, noe som har ført til at mange sliter med å komme seg inn i markedet. Den eksisterende boligmassen i Norge er godt vedlikeholdt, men mange trenger oppgradering fordi de ikke er energieffektive nok og ikke tilpasset en aldrende befolkning, sier han i pressemeldingen.

– Påbygg i tre og oppgradering av eksisterende boligmasse er et kinderegg av muligheter. Rundt om i Norge er det tusenvis av boligblokker. Mange er bygget på 60- og 70-tallet. Nå er det behov for oppgradering. Tre er et lett materiale som er egnet for påbygg i høyden. Prefabrikkerte løsninger i tre krever kort byggetid på byggeplass, som er gunstig når det bor folk i blokka fra før, sier Fredriksen videre.

– Samarbeidet med NBBL er svært spennende, det er store muligheter for å gjøre dagens bygg mer brukervennlige og samtidig øke verdiskapingen basert på fornybare ressurser, sier Heidi Finstad.