Kontraktssignering 14. desember 2018 mellom Bymiljøetaten og HAB Construction AS, her representert ved etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven og daglig leder i HAB Jan Harangen.

HAB Construction fikk 230-millionerskontrakt

Oslo kommune har inngått avtale med HAB Construction AS (HAB) om å bygge nye Bispegata.

<p></p><p>Nye Bispegata vil bli kollektivgate med trikkespor og sykkelfelt bak holdeplassene.</p>

Det skal etableres ny trikketrasé, nye holdeplasser, sykkelfelt og Oslo torg.

Kontrakten har en verdi på cirka 230 millioner kroner. Anleggsarbeidet blir fossilfritt og starter i januar 2019 med planlagt ferdigstillelse innen utgangen av 2020.

Bymiljøetaten skal i samarbeid med Sporveien og Vann- og avløpsetaten etablere ett oppgradert gateløp med trikketrasé og sykkelfelt som binder sammen Gamle Oslo med Bjørvika.

Det skal også opprettes nye holdeplasser og overvannsløsning. I tillegg skal det slitne veikrysset i Oslo gate/Bispegata reetableres som Oslo torg.

Anleggskontrakten for oppgradering av Bispegata er tildelt HAB. Det var 4 tilbydere med i anbudskonkurransen og HAB kom best ut av evalueringen som var basert på pris og kvalitetskriterier som oppdragsforståelse, miljø og kompetanse/erfaring.

– HAB er en erfaren entreprenør som er godt kjent i området, og vi er glade for å ha de med på laget når vi nå skal i gang med byggingen av nye Bispegata, sier etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven i Bymiljøetaten i en pressemdling.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, er fornøyd.

– Nå er enda en brikke på plass i arbeidet med å gjennomføre den største utbyggingen av kollektivtrafikken siden T-banen ble bygget etter krigen, og det er jeg veldig glad for. Oppgraderingen av Bispegata er viktig for at byen skal kunne ta i mot nye, universelt utformede trikker med kraftig økt kapasitet, og samtidig får vi oppgradert en viktig og mye brukt sykkelvei. Nye Bispegata vil fungere som et bindeledd mellom det gamle og det moderne Oslo, godt tilrettelagt for trikk, buss, syklende og fotgjengere, sier Berg.

Nye Bispegata skal delvis fundamenteres på stålkjernepeler og peling vil sammen med støpning av betongplate utgjøre en stor del av arbeidene det første året. Prosjekteringsarbeidet er utført av Sweco Norge AS.

– Oppgraderingen av Bispegata er et stort og spennende prosjekt, og vi gleder oss til å komme i gang med jobben, sier daglig leder Jan Harangen i HAB.

Arbeidet med Bispegata starter i januar 2019 og forventes å være ferdig i desember 2020.