Fornuftige fagvalg for veier mellom øst og vest

Onsdag ettermiddag overleverer Statens vegvesen sin utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Om lekkasjene stemmer er dette fornuftige anbefalinger for departementet å ta med seg videre.

Det har i lengre tid vært diskutert hvilken vei eller veier som bør prioriteres som hovedvei mellom landets to største byer - og som dermed vil få tilført store midler til oppgradering. Det finnes i dag i prinsippet fem aktuelle strekninger; E134 Haukeli, rv. 7 Hardangervidda, fv. 50 Hol-Aurland, rv. 52 Hemsedalsfjellet og E16 Filefjell (som også er stamveien). Det har tidligere i prosessen vært signalisert at det har vært vanskelig å kunne skille ut en kandidat – ettersom de ulike alternativene til en viss grad fyller ulike behov og kjøremønstre. Alt tyder derfor på at man vil gå for to valgte strekninger. Byggeindustrien har tidligere pekt på at man bør gå for to løsninger og at disse bør bli E134 over Haukeli og rv. 52 over Hemsedal, eventuelt E16 over Filefjell. Alt tyder nå på at man velger E134 kombinert med rv. 52. Dermed blir det en dårlig onsdag for dem som har heiet på E16 Filefjell, fv. 50 Hol-Aurland og rv. 7 Hardangervidda.

Men kampen er ikke tapt for de som ikke vant frem. Fagetaten har nå kommet med sin anbefaling – men det er politikerne som skal komme med den endelig beslutningen – og det har jo skjedd før at man har gått på tvers av fagetatenes anbefalinger. Statsråd Solvik-Olsen og statssekretær Bård Hoksrud har signalisert at de vil ta en biltur – der de setter seg i hver sin bil og kjører ulike ruter frem og tilbake mellom Oslo og Bergen for selv å se hvordan veiene og strekningene oppleves. Dette skal skje på vinterstid – og det er da de største forskjellene på de ulike strekningene kan komme frem. Hardangervidda opplever ofte både kolonnekjøring og stengning for all trafikk. Også E134 Haukeli, rv. 52 Hemsedalsfjellet og Aurland-Hol opplever ofte utfordringer vinterstid. Her har E16 den desidert beste regulariteten – som ytterligere vil forbedres når den pågående milliardutbyggingen mellom Varpe bru og Smedalosen fullføres i løpet av høsten 2017. Dette er også dagens stamvei mellom øst og vest.

Likevel har man prioritert denne strekningen bort. Det skjer fordi E134 har den korteste veien – og som betjener et område som også vi gi ringvirkninger for Haugesund/Stavanger. Rv 52 er den raskeste ruten litt lenger nord – som også har vært gjennom betydelige oppgraderinger den senere tiden, spesielt med snarveien mellom Sokna og Ørgenvika. Med noen utbygginger over Hemsedalsfjellet vil vinterregulariteten kunne bedres betraktelig her og man vil kunne få en langt bedre mellom øst og vest.

Endelig beslutning for hvilke veier som velges ut vil skje i løpet av 2017. Innen den tid skal alle også få si hva de mener gjennom høringsrundene. Dette vil være en viktig beslutning som mange vil vente på – og som vil kunne utløse store utbygginger – og som ikke minst etter fullføring vil kunne gi en betydelig mer effektiv reiserute mellom landets største byer.