Foreslår å løyve 3,3 milliardar kroner til Enova

Regjeringa foreslår å løyve 3,3 milliardar kroner til Enova. Det er meir enn nokon gong og ein auke på 1,6 milliardar kroner sidan 2013.

- Regjeringa legg til rette for større aktivitet og fleire gode prosjekt frå Enova enn nokon gang. Vi har ambisiøse mål i klimapolitikken og skal på kort tid omstille oss til eit lågutsleppsamfunn. Enova er eit viktig verkemiddel i denne omstillinga. I neste avtale vil vi difor spisse Enova som klimaverkemiddel, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i ei pressemelding.
Løyvinga til Enova blei auka med 2 milliardar kroner i 2020 for å styrke satsinga på teknologiutvikling i industrien og medverke til grøn omstilling på veg ut av krisa.

- Vi må redusere dei ikkje-kvotepliktige klimagassutsleppa våre betydeleg dei neste åra og fram mot 2030. For å redusere utsleppa våre og greie omstillinga til lågutsleppsamfunnet, utan vesentleg reduksjon av velstand, er vi òg avhengige av teknologiutvikling og innovasjon i alle sektorar. Ei effektiv innretting av Enova inneber difor god balanse mellom utsleppsreduksjonar på kortare sikt og teknologiutvikling som gjer det mogleg å kutte utslepp på lengre sikt, sier ministaren vidare.