Forbud mot PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer

NELFO har gjennom TELFO engasjert seg sterkt for å få fortgang i utskifting av lysarmaturer med kondensatorer inneholdende PCB.

Deres konkrete engasjement er kjent gjennom artikler, pressemeldinger, kronikker i landsdekkende aviser og utviklede aktiviteter. I fortsettelse av dette vil de gjøre byggeiere/leietakere oppmerksom på at SFT Statens forurensningstilsyn i eget brev av 28. juni d.å. har presisert forskriftens intensjon og krav overfor offentlige byggherrer. SFTs presisering gjengis nedenfor: Miljømyndighetene har fra 1. januar 2005 forbudt bruk av lysarmaturer med kondensatorer som inneholder PCB. Fristen nærmer seg, og SFT ønsker derfor å minne om kravet. Utskifting av kondensatorer krever en stor innsats fra eierne av armaturene, men kan også gi gevinster i form av energisparing og tryggere arbeidsmiljø. Hva er PCB? Polyklorerte bifenyler (PCB) er av de farligste miljøgiftene vi kjenner, og i 1979 ble de forbudt å bruke. PCB er giftig, kreftfremkallende og kan føre til hud-, lever-, reproduksjons- og nevrologiske skader. Stoffet lagres i fettvev og oppkonsentreres i næringskjeden der rovdyr og mennesker står øverst. Av de 28 områdene med råd om begrensninger i inntak av sjømat, skyldes 26 PCB. PCB spres lett i naturen og er påvist i isbjørn på Svalbard. Der hadde 1,5 % av hunnene også et deformert hanlig kjønnsorgan. En stor del av hunnene har heller ikke fått avkom som forventet og gjennomsnittsalderen på norsk isbjørn blir stadig lavere. Man frykter at tilsvarende skader kan skje på mennesker. PCB fra 1 kondensator som kommer ut i miljøet, kan gjøre 30 milliarder liter vann ubrukelig som drikkevann. PCB ble brukt i elektriske produkter som kondensatorer og transformatorer og i byggevarer som fugemasse og isolerglassvinduer.