For lett å slippe unna byggeplasstyverier

I løpet av de senere årene har veldig mange virksomheter i ulik grad blitt rammet av tyverier på byggeplass. Dette kan være alt fra at mindre utstyr på ulike måter forsvinner fra byggeplassen, til de større organiserte bandene som stjeler store verdier. Disse kan ta med seg hele containere med utstyr, større maskiner eller byggevarer.

Dette har selvsagt alltid vært plagsomt - og en utfordring for virksomhetene som rammes – men de senere årene har tendensen vært klar - det blir flere og mer omfattende tyverier. Da går dette fra å være plagsomt til å bli et stort problem som får innvirkning på både økonomi og fremdrift i prosjektene som rammes.

I den siste utgaven av Byggeindustrien og her på bygg.no forteller vi blant annet om en uformell undersøkelse som er gjort blant medlemmene i EBA Vestenfjelske avdeling, hvor nær ni av ti entreprenørbedrifter oppgir at de har mistet verktøy og utstyr til tyverier og «svinn» den senere tiden. Dette er oppsiktsvekkende høye tall. Det finnes ikke ferske undersøker som viser omfanget på landsbasis - men det er lite sannsynlig at vestlendingene er mer rammet enn resten av landet - graden av kjeltringer er nok noenlunde jevnt fordelt over hele landet. I en undersøkelse BNL gjorde for noen år siden kom det blant annet frem at hele 90 prosent hadde opplevd tyveri de siste årene. Det ble etter den tid satt i verk flere tiltak for å verne byggenæringen mot tyverier, og BNL-sjef Jon Sandnes sier nå det vil komme nye tiltak - men at man først må få ferske tall på bordet. Mange velger i dag ikke å anmelde tyveriene og vi tror mørketallene er store når det gjelder denne kriminaliteten.

Det mest bekymringsfulle er selvsagt omfanget av de større tyveriene - det er der virksomhetene mister de største verdiene og hvor man kan risikere å få problem med fremdriften om et konkret prosjekt rammes ekstra hardt. Problemet er også at dette går utover tiden til ledelsen på prosjektene. Det å anmelde et byggeplasstyveri kan ofte ta lang tid og kreve relativt store ressurser - samtidig som sjansen for at man tar de skyldige dessverre er minimal. Sakene blir som oftest henlagt på grunn av bevisets stilling. Ekstra frustrerende er det selvsagt når vi hører om eksempler der klare spor eksisterer. For det finnes i dag flere måter å skaffe seg slike spor, både med videoovervåkning og sporing av maskiner og utstyr. Da er det ofte mulig å spore opp de kriminelle.

Vi kommer nok ingen vei utenom at man må bli enda flinkere til å sikre og merke utstyret med størst verdi. Tyvene vil man ikke fullt ut klare å stoppe – men man kan sørge for at det blir langt vanskeligere. Skal vi virkelig få bukt med dette problemet, må det få en verdi å anmelde tyveriene, vi må få en bedre oversikt over det totale omfanget, det må settes inn flere ressurser i å bekjempe uvesenet og virksomhetene selv må bli enda flinkere til å sikre og merke utstyret. Klarer man å få plass disse punktene kan det være et håp om en nedgang innen byggeplasstyverier - men dessverre ser det ikke ut til være noen snarlig løsning på dette problemet.