Får fem milliarder til samhandling

Kommunene får fem milliarder kroner ekstra neste år for å finansiere nye oppgaver som blir innført med samhandlingsreformen.

Reformen påfører kommunene nye utgifter, blant annet ved medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og en større del av den såkalte stykkprisfinansieringen ved sykehusbehandling. Regjeringen ønsker at kommunene skal gi et bedre oppfølgingstilbud lokalt til såkalt utskrivningsklare pasienter, slik at kostbare liggedøgn på sykehus blir færre.

Kommunene får beholde den delen av sine nye inntekter som ikke går til sykehusopphold og skal derfor ha et økonomisk insitament for å gi kvalitetsbehandling lokalt. Sentralt i reformen er også en intensjon om å bygge ut et bedre behandlingstilbud lokalt for mindre alvorlige lidelser, samt styrke forebyggende behandling for å redusere antall sykehusdøgn.

Hvor stor andel den enkelte kommune som vil få større utgifter enn inntektssystemet i dag fanger opp skal få av ekstrainntektene neste år, skal fordeles etter alderssammensetningen i befolkningen.

– Som vi varslet i kommuneproposisjonen vil disse kommunene i en overgangsperiode få kompensasjon ut over det som blir fordelt gjennom kostnadsnøkkelen. Vi kommer tilbake til nivå og innretning på kompensasjonen, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp).