Foto: SINTEF Byggforsk

Etterisoler murvegger på riktig måte

En rekke forhold spiller inn når man skal etterisolere eldre vegger av mur. En ny anvisning i Byggforskserien gir gode råd.

En ny anvisning i Byggforskserien beskriver etterisolering av murvegger. En eksisterende anvisning om etterisolering av mur- og betongvegger er delt i to, der den første, 723.314 Etterisolering av murvegger , utgis nå. Anvisningen tar for seg planlegging og tilstandskontroll som grunnlag for valg av etterisoleringsmetode, og beskriver prinsippløsninger for utvendig og innvendig etterisolering.

Utvendig og/eller innvendig etterisolering av vegger murt med teglstein eller blokker av lettklinkerbetong, porebetong eller betonghullblokk kan redusere varmetap gjennom veggene betydelig. Utvendig etterisolering er særlig aktuelt når utvendig fasade uansett trenger oppussing, og det er mulig å isolere veggen utvendig.

Planlegging

Etterisolering av yttervegger er ett av flere mulige energisparende tiltak. Etterisolering bør være et ledd i en samlet plan for energi- og miljømessig oppgradering av hele bygningen. Ofte er det ønskelig å beholde bygningens arkitektur, og dermed velge en metode som gir et utseende mest mulig likt det opprinnelige.

Hensyn til regelverk og krav

En rekke forhold spiller inn når man skal etterisolere eldre vegger av mur. Man må ta hensyn til både gjeldende regelverk, bygningsvernsbestemmelser og brannsikkerhet.

Tilstandskontroll

Valg av etterisoleringsmetode avhenger også av tilstanden på veggen. Før man setter i gang må det gjøres en grundig tilstandskontroll for å vurdere hvilken metode som er mulig å benytte, og hvilke tiltak som er nødvendige. En tilstandsvurdering er helt avgjørende for å sikre at man velger riktig metode og at det blir gjennomført nødvendige utbedringsarbeider før etterisolering. Alvorlige skader på murvegger og eventuelt treverk må man alltid utbedre.

Utvendig eller innvendig etterisolering?

Man skiller mellom to hovedmetoder for etterisolering av murvegger: utvendig og innvendig etterisolering. Utvendig isolering er både fuktteknisk og energimessig en robust løsning. Ved innvendig isolering synker temperaturen i den opprinnelige veggen. Det kan gi kondensfare, dårligere uttørking av fasaden og fare for avskalling.

Skal man kombinere utvendig og innvendig etterisolering på samme vegg, bør man plassere så mye som mulig av isolasjonen på utsiden. Begge metodene har fordeler og ulemper.