Administrerende direktør Nina Solli i BNL. Foto: Christian Aarhus
Administrerende direktør Nina Solli i BNL. Foto: Christian Aarhus

– Et skuffende budsjett for byggenæringen

Dette budsjettet viser at regjeringen ikke tar inn over seg den alvorlige situasjonen byggenæringen står i og hvilken omstilling vi skal igjennom for at Norge skal nå sine klimamål.

– Boligforsyningen er i kraftig krise. Nyboligsalget er lavere enn under finanskrisen, hvis det korrigeres for befolkningsveksten. Byggenæringens Landsforening (BNL) hadde derfor forventet at regjeringen ville bruke Husbanken aktivt ved å forbedre ordningene, og øke rammene. I stedet videreføres rammene til Husbanken på nivået fra revidert budsjett, og det legges ikke opp til endringer i ordningene. Investeringene i statlige byggeprosjekter er stort sett i tråd med utbyggingsplanene regjeringen har lagt frem. BNL hadde også bedt om lån og tilskudd til spesifikke boligbehov som flyktningeboliger, studentboliger samt omsorgs- og seniorboliger, sier administrerende direktør Nina Solli i BNL i en pressemelding.

– Høsten har vært preget av mange medieoppslag om manglende studentboliger. Det er flere gryteklare prosjekter som kan settes i gang i 2024. Det vil gitt en økning i antall nye studentboliger på over 20 prosent dersom regjeringen økte bevilgningene. Ved å tillate at private aktører kan få lånefinansiering i Husbanken kunne vi ytterligere styrket studentboligbyggingen, legger hun til.

Ifølge regjeringen øker de bevilgningene til energieffektivisering hos Enova med 180 mill. kroner.  

– For å løse klimaproblemet og forbedre kraftsituasjonen er energieffektivisering det som raskest kan frigjøre fornybar energi. Tiden er overmoden for et krafttak på dette området. Midlene i statsbudsjettet vil dessverre ikke gi utrulling av energieffektivisering over hele landet. Regjeringen legger altså ikke opp til å bruke den ledige kapasiteten i næringen til en storstilt satsing som vil gitt lavere strømregning og frigjøre kraft til klimakutt, sier Guro Hauge, direktør for bærekraft i BNL i meldingen.

BNL og Fellesforbundet har gjentatte ganger bedt om utvidelse av permitteringsperioden til 52 uker fra dagens 26 uker og en reduksjon i arbeidsgiverperioden til 5 dager fra dagens 15 dager.

– Vi opplever dessverre stor pågang fra bedrifter som nå må nedbemanne. At regjeringen velger å overse dette er svært skuffende. Det er avgjørende å beholde viktig fagkompetanse i byggenæringen, sier Solli.

Vedlikeholdsetterslepet på vei og jernbane vil øke

Regjeringen kutter vedlikeholdsmidlene sammenlignet med revidert budsjett.

- Denne regjeringen har vært opptatt av å ta vare på den infrastrukturen som allerede er bygget, men dette statsbudsjettet vil øke vedlikeholdsetterslepet både på vei og bane. Vi er imidlertid fornøyde med at det er satt av nok midler til å komme i gang med utbygging av tre store prosjekter til SVV (Sørfold-tunnelen, Oslofjordtunnelen byggetrinn 2, Røldal-Seljestad E134), sier Guro Hauge.

 BNL skriver at de mener det er bra at tilskuddsordningen for vedlikehold på fylkesveier opprettholdes med en ramme på 415 mill. Behovet for vedlikehold er imidlertid langt høyere enn bevilgningen.

Ingen utfasing av ekstra arbeidsgiveravgift

Regjeringen øker innslagspunktet for den ekstra arbeidsgiveravgiften fra 750.000 til 850.000 kroner. Regjeringen sa ved innføringen av avgiften at den skulle være midlertidig, men endringen gir minimal effekt for BNLs bedrifter. 

– Regjeringen gjør det fortsatt dyrt med kompetent arbeidskraft. Justeringen av innslagspunktet i årets budsjett spises nesten helt opp av årets lønnsoppgjør og forventet prisvekst neste år, sier Nina Solli. 

BNL mener også at regjeringen kommer også med noen positive nyheter på skatt og avgiftsområdet. 

– Det er positivt av formuesfastsettelse for næringseiendom utenfor storbyene endres slik at mange eiendommer i distriktene nå får lavere formuesverdi. Dette er delvis i tråd med det vår bransjeforening Norsk Eiendom har spilt inn ved flere anledninger. For første gang på 30 år er også avskrivningsgrensen for eiendom økt, sier Solli.

Det er stor oppslutning i Stortinget for økt satsing på energieffektivisering.

– Vi håper nå at SV i budsjettbehandlingen i Stortinget sørger for avhjelpe situasjonen for bolig- og byggenæringen, samt en skikkelig satsing på energieffektivisering avslutter Nina Solli.