Administrerende direktør i Norsk Eiendom, Thor Olaf Askjer, presenterte mandag rapporten «Effektive planprosesser», sammen med en 13-trinns oversikt over velfungerende planprosesser.Thor Olaf Askjer (til venstre) gav Norsk Eiendoms stafettpinne til Per Willy Amundsen.Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL.BNL-direktør Jon Sandnes (til venstre) overleverte mandag rapporten «Bedre transport og arealplanlegging til Kommunal- og moderniseringsdepartementet» til statssekretær Per Willy Amundsen. Foto: Sindre Sverdrup StrandStatssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Per Willy Amundsen.Norsk Eiendom overrakte sin stafettpinne til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.Administrerende direktør i Veidekke Eiendom Emil Paaske forteller at tunge og dyre planprosesser antakelig vil tvinge eiendomsutviklere til å fokusere på færre områder.Administrerende direktør Baard Schumann understreket hvor viktig koblingen til infrastruktur er for boligutviklere.Tidligere Ski-ordfører Anne Kristine Linnestad mener BNLs rapport bør havne under juletrærne til mange norske kommunepolitikere.Kommunaldirektør i Bærum kommune, Arthur Wøhnli, kom med sine tanker og råd rundt forbedringen av planprosessene.Seminarleder Arne Skjelle (til venstre) og Per Willy Amundsen.Seminarleder Arne Skjelle.

- Et paradigmeskifte for planprosessen

Mandag overleverte både BNL og Norsk Eiendom hver sin rapport om forbedringsforslag til utbygging og planprosesser i Norge. – Vi vil skape et paradigmeskifte, sier Norsk Eiendom-direktør Tor Olaf Askjer.

Mandag inviterte Byggenæringens Landsforening (BNL) og Norsk Eiendom fagfeller og politikere til seminar og overlevering av to viktige rapporter.

BNLs «Bedre transport og arealplanlegging til Kommunal- og moderniseringsdepartementet» er resultatet av en stor jobb gjort av Bolig- og infrastrukturprosjektet i foreningen.

Les rapporten her.

Norsk Eiendoms rapport «Effektive planprosesser», som omfatter anbefalingene fra prosjektet Paradigmeskifte i planprosesser, skisserer en god prosess i 13 trinn.

Les rapporten her.

Begge rapportene ble mandag overlevert Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved statssekretær Per Willy Amundsen.

– Det er veldig mye bra her, og det er også helt i tråd med regjeringens tilnærming. Dette skal vi ta med oss i det omfattende forenklingsarbeidet vi er i gang med, og det er mye interessant å ta tak i, sier Amundsen til Byggeindustrien.

Under seminaret og rapportoverrekkelsene fortalte også Amundsen at departementet allerede har behandlet flere punkter av Norsk Eiendoms rapport.

– Viktige utbygginger

BNL-direktør Jon Sandnes understreket i sin presentasjon av « Bedre transport og arealplanlegging til Kommunal- og moderniseringsdepartementet» at hensiktsmessig utvikling av bolig og infrastruktur vil ha mye å si i både det nasjonale og internasjonale klimaarbeidet.

– Greier vi å utvikle samfunnet på en god måte, er nok det et av de største grepene vi kan ta for klimaet vårt, sa Sandnes.

BNLs rapport påpeker dog en rekke svakheter ved dagens areal- og transportplanlegging i Norge.

– Det som har overrasket meg, er at det ser ut som om regelen, heller enn unntaket, er at planer ikke er gjennomføringsfokuserte. Hvis planene skal bli mer gjennomførbare, må de som skal ta risikoen for utviklingen, også med i planprosessen, sa Sandnes.

BNL-direktøren trakk også frem nye tunneler under Oslo som det viktigste grepet for å utvikle for befolkningsvekst og flyktningetilstrømning.

Vil ha felles visjon

Norsk Eiendoms rapport «Effektive planprosesser» er resultatet av omtrent ett års arbeid for å se hva som skal til for å kutte ned tidsbruken i reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven.

– I dag ser vi mye mistillit mellom berørte parter i mange byggesaker som et resultat av tunge planprosesser. Utbygger, innbygger og kommune mangler en felles visjon, og for å få til det, må vi få på plass tidligere dialog mellom partene, sa Administrerende direktør i Norsk Eiendom, Thor Olaf Askjer.

I rapporten ser Norsk Eiendom på planhierarkiet, planinnholdet og planers gjennomførbarhet, men den fyldigste delen tar for seg planprosessen, og skisserer 13 faser i det interesseorganisasjonen mener er en effektiv og inkluderende planprosess.

Disse 13 trinnene i en oversikt ble overrakt Per Willy Amundsen sammen med rapporten.

– Dette er en stafettpinne, sa Thor Olaf Askjer ved overleveringen.

Norsk Eiendom skisserer fem hovedelementer som bør på plass for bedre planprosesser:

  • Prosjektmodell på prosessen
  • Kommersiell gjennomførbarhet
  • Medvirkning
  • Forutsigbarhet
  • Begeistring