BNL-direktør Jon Sandnes (til venstre) overleverte mandag rapporten «Bedre transport og arealplanlegging til Kommunal- og moderniseringsdepartementet» til statssekretær Per Willy Amundsen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Ny rapport: - Planer ikke rigget for gjennomføring

BNL foreslår betydelig endringer areal- og transportplanlegging.

– Generelt fremstår det som en utfordring at planer som gjelder utbygging ikke er tilstrekkelige gjennomføringsorienterte. Dette medfører at planprosessene tar for lang tid og at risikoen i planprosjekter blir for høy, sier adm. dir. Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL) i en pressemelding.

BNL leverer i dag rapport "Bedre transport og arealplanlegging til Kommunal- og moderniseringsdepartementet" basert på et arbeid utført av BNLs bolig og infrastrukturprosjekt.

– Befolkningsvekst og klimaendringene tvinger frem mer konsertert og arealeffektiv boligbygging og ny og mer effektiv infrastruktur. Veksten i persontransport må tas ved kollektivtransport, sykkel og gange. Dette vil være et av de viktigste tiltakene for å redusere klimabelastningen og møte den nye hverdagen etter klimaavtalen i Paris, sier Jon Sandnes i BNL.

BNL har utført en omfattende kartlegging og kunnskapsinnhenting fra kommuner, planlegger og utbygger om hvordan dagens planprosesser fungerer og hvordan de kan forenkles.

– En tydelig tilbakemelding bekrefter at planprosesser tar for lang tid, at de ofte er lite forutsigbare og kan være ineffektive. Dette kan effektiviseres ved en bedre koordinering og styring av prosessene og ikke minst en harmonisering av kommunal praksis. Vi foreslår forenklinger både i regelverk og praksis, som skal bidra til redusert tidsforbruk og større forutsigbarhet, men som samtidig skal sikre planer med god kvalitet.

At planer ikke er tilstrekkelig gjennomføringsorienterte, innebærer at de først og fremst tar sikte på å oppfylle planfaglige kriterier, som selvsagt er nødvendig, men det blir for stor innholdsmessig og tidsmessig avstand mellom planene og gjennomføringen av dem.

– Det foreslås derfor endringer som vil gjøre planer mer egnet som verktøy for gjennomføring av utbygging, og som skal sikre at de blir realisert.

Prosjektet har også fulgt Plansamarbeidet i Oslo og Akershus.

– En slik regional plan vil være et viktig overordnet verktøy for å sikre utbyggingsmønster i byregioner som bygger opp under knutepunktstrategiens mål om en mer konsentrert vekst, tilrettelagt for kollektivtransport. For å få dette til må de regionale planer forplikte kommuner, fylker og stat slik at de legges til grunn for prioriteringer og samarbeid mellom partene. Et av de grepene BNL mener er viktig at Nasjonal transportplan i de større byregionene må samordnes med regional areal og transportplan, avslutter Sandnes.