Er det godt nok tilrettelagt for varslerne?

Den norske byggenæringen er svært omfangsrik og består av mange tusen prosjekter. De aller fleste prosjektene blir gjennomført etter boka, men det er dessverre slik at det ikke er alt som tåler dagens lys. Det vil alltid være byggeplass hvor det forekommer brudd på arbeidsmiljøloven, brudd på HMS-reglene, at ikke alle får betalt som de skal, forekomster av svart arbeid og at ansatte rett og slett utnyttes på ulike måter. 

Skal vi få bukt med ulovlighetene som finnes er både entreprenørene, byggherrene og de offentlige kontrollinstansene avhengige av å få inn tips når brudd oppdages. Man trenger at noen varsler om kritikkverdige hendelser. Dessverre er det ikke mange nok som varsler om forhold de kommer over på byggeplassene – og det er jo de som befinner seg helt ytterst i linjen, på byggeplassene, som i størst grad har mulighet til å få med seg hva som virkelig foregår.

Vi i Byggeindustrien har kontaktet flere av de største offentlige byggherrene for å høre hvor mange varsler de får inn på byggeplassene de har ansvar for. Inntrykket er at det er en stor underrapportering hos de aller fleste. Det kommer inn noen meldinger om brudd på ulike regelverk og lover, men det burde dessverre vært rapportert inn langt flere hendelser. Sett i forhold til størrelsen på de ulike byggherrene og prosjektene de leder, er det å frykte at det er store mørketall. Det er også sannsynlig at det foregår enda mer på enkelte mindre byggeplasser, hvor kontrollen er dårligere - eller i verste fall nær fraværende, da gjerne hvor byggherreansvaret er mer uoversiktlig og svakere.

Utviklingen de senere årene er at arbeidslivskriminaliteten i den norske byggenæringen ikke har gått ned så mye som mange hadde håpet – gitt all den innsats som er lagt ned både fra det offentlige og virksomhetene selv. En fortsatt høy prioritering på denne problematikken er derfor avgjørende for å kunne snu utviklingen, noe næringen er helt avhengig av om den skal nå sine mål om å bedre rekrutteringen og levere det samfunnet krever. Dette er også noe som er minst like viktig under koronakrisen som vi nå står midt oppe i. De kriminelle forsvinner dessverre ikke selv om vi har en annen hverdag enn for et par måneder siden.

Skal vi klare å få avdekket flere brudd er vi avhengige av at flere varsler – at noen ønsker og tørr å ta beslutningen og belastningen det er å si fra. Skal man få til dette er det selvsagt helt avgjørende å ha gode kanaler for denne typen varslinger. Dessuten er det også meget viktig at varslerne blir godt ivaretatt og at man faktisk følger opp de konkrete varslene som kommer inn. Noen er flinke til denne typen tilrettelegging mens andre helt sikkert har mye å gå på. Dette er en felles bransjeutfordring som vi håper det også burde være mulig å samarbeide om. Dette er ikke en konkurransesak, men en felles bransjesak som fortjener full åpenhet.