Enova utfordrer byggenæringen

Enova ønsker de nye byggforskriftene velkommen og håper de vil bidra til økt fart på energiomleggingen i byggsektoren.

- Vi har i løpet av de siste årene sett en urovekkende utvikling på energibruk i bygninger i Norge, sier avd.dir. energibruk i Enova, Dag Rune Stensaas. - Vår statistikk på området viser blant annet at nye bygg bruker vesentlig mer energi enn eldre bygg, sier Stensaas. - Med nye byggforskrifter om energikrav som nå innføres, tas det etter vårt syn grep som vil bedre mulighetene for energieffektivisering og omlegging til andre varmekilder enn elektrisitet i bygningsmassen i Norge. Vi ser nå stor interesse for miljøvennlig energiomlegging på mange områder i samfunnet. Det er på tide at også byggsektoren griper de mulighetene dette gir. På boligsektoren ser Enova en positiv utvikling blant annet gjennom innføringen av lavenergiboliger. Spesielt har ferdighusprodusentene kommet langt i forhold til å standardisere lavenergi som konsept, blant annet gjennom støtten fra Enova. På det generelle bolig- og leilighetsmarkedet er situasjonen dessverre fortsatt veldig lik situasjonen for næringsbygg. Når det gjelder aktørene innenfor næringsbygg har fortsatt energibruk lav interesse. I Enovas statistikk over energibruk i bygg ser øker energibruken dramatisk etter 1997, særlig for kontorbygninger og hotell. Forhold som påvirker byggets driftsbetingelser blir lite fokusert, mens attraktivitet i markedet og byggekostnad er de sentrale drivkreftene. Etter 1997 ser Enova også en ny arkitektur som ikke ivaretar byggeforskriftens krav til varmeisolasjon. - Tiltak for å forbedre bygningskroppen er svært viktig for brukerne av bygningene, fordi bygningene har lang levetid og påvirker de tekniske anleggene i stor grad. Men det bør også legges vekt på at det er betydelige gevinster å hente ved å behovsstyre ventilasjon, oppvarming, kjølesystem og belysning. Vi er derfor godt fornøyd med at forskriftsskjerpingen vil bidra til økt fokus på effektiv energibruk og nye fornybare energikilder til oppvarming, sier Stensaas. Gjennom Enovas ulike støtteprogrammer og kommunikasjonsaktiviteter, vil Enova sette fokus på det viktige samspillet mellom arkitekt, rådgivere, entreprenørbedrifter og leverandørindustri. I arbeidet for å bidra til bedre bygninger vil de reviderte byggeforskriftene være til god hjelp.