Fra venstre: Snorre Solvang (Norconsult), Kay Arne Larsen (EcoSør) og Øystein Bækkelien (Betong Øst).

EcoSør, Norconsult og Betong Øst forserer NB38

Konstruktive påstøper i Storhamarsenteret er gjennomført med en kombinasjon mellom fiberarmering og konvensjonell stangarmering.

Storhamarsenteret er et kombinert leilighet og forretningsbygg med grunnflate på 2.100 kvadratmeter. EcoSør er nå godt i gang med utførelsen av det første av flere byggetrinn i dette prosjektet, skriver Betong Øst i en pressemelding.

Samtlige etasjeskillere utføres med en konstruktiv påstøp i henhold til kommende NB38. Beregningene er utført i samarbeid mellom Norconsult og Mapei. Armeringsmetode og mengde har medført en løsning der entreprenør direkte sparer tid og penger.

I høringsutkastet til NB38 står det blant annet følgende:
«Fiber virker svært gunstig på både rissavstand og rissvidder i fiberbetong med konvensjonell armering, og selv moderate fibermengder kan begrense omfanget av opprissing i relativt stor grad slik at betongen vil være tilnærmet fri for synlige riss ved bruksgrenselast. Krav til rissvidder for de ulike eksponeringsklassene gitt i EK2 Tabell NA.7.1N gjelder. I kombinasjon med tradisjonell stangarmering kan rissvidden wk på betongoverflaten beregnes på tilsvarende vis som i EK2 med korreksjon for bidraget fra fiberen.»

Prosjektleder i Ecosør Kay Arne Larsen forteller at Ecosør har som vane å benytte fiberarmert betong i påstøper- og gulv på grunn så sant dette er mulig.

- Fiberarmerte gulv og påstøper er uten tvil den løsningen som gir best fremdrift. De siste årene har vi sett fordelene med et tett samarbeid med Betong Øst før betongkvaliteter og eventuelt andre tiltak i form av tilsetningsstoffer bestemmes, sier han.

- I forbindelse med at vi på Storhamarsenteret skal ha lastbærende påstøper tok vi, i samarbeid med Norconsult, kontakt med Betong Øst. Påstøpene på dette prosjektet skal både være lastfordelende og fordele skivekrefter og dermed forankres i omliggende konstruksjoner. Sammen med Norconsult som prosjekterende og teknologisk hjelp fra Betong Øst og deres leverandører ble det valgt en løsning hvor vi kombinerer nett-armering, stang-armering og fiber. Hvis dette kun skulle armeres med tradisjonelle løsninger ville dette både fremdriftsmessig, økonomisk og resultatmessig gi en dårligere løsning. Det er verdt å nevne at gulvet, cirka en måned etter første støpe-etappe, i praksis er riss-fritt, legger Larsen til.

Snorre Solvang, Construction Influenser i Norconsult forteller at Norconsult er positive til innovative løsninger generelt og fiberarmert konstruksjoner i dette tilfelle spesielt.

- Samarbeidet vi som prosjekterende har med utførende entreprenører og leverandører er meget utviklende og nærmest nødvendig for å drive prosjektene og bransjen i en felles forståelse av de gode løsningene, sier han.

Regionsjef i Betong Øst Øystein Bækkelien berømmer EcoSør sin evne til å spille på lag med Betong Øst som ferdigbetongleverandør.

- Dette samarbeidet muliggjør at vi som leverandør får bidratt med å finne prosjektets beste løsninger. Dette er nok et eksempel på et samspill mellom EcoSør og Betong Øst som gir svært gode resultater i forhold til fremdrift, økonomi og HMS. EcoSør evner å ta på seg, og gjennomføre, denne type prosjekter med veldig kort byggetid, samtidig som de har et enormt fokus på kvalitet, sier Bækkelien.

- Norconsult på sin side viser igjen styrke med å holde seg oppdatert på de muligheter ulike materialer gir i kombinasjon. Deres kompetanse, nysgjerrighet og nytenkning har sammen med entreprenør og oss som leverandør resultert i løsninger som baner vei for endret armeringspraksis og byggemetode i fremtiden, legger han til.