Dette er nytt i arbeidsmiljøforskriftene

En rekke endringer i arbeidsmiljøforskriftene i Norge trådde i kraft 1. januar 2015.

Det skriver Arbeidstilsynet i en melding på sine nettsider.

Her skisserer Arbeidstilsynet alle de nye elementene som gjelder fra og med torsdag 1. januar 2015. Endringene består i stor grad av presiseringer, og skal tydeliggjøre både lovverket som bedriftene må forholde seg til, samt Arbeidstilsynets rolle og oppgaver.

Dette er endringene, som skissert på arbeidstilsynet.no:

Dokumentasjonskrav til alle steg i risikovurderingen i arbeidsmiljøforskriftene

Det er foretatt en presisering av forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 siste ledd for å utvide dokumentasjonskravet til også å omfatte planer og tiltak som utløses av risikovurderinger. Hensikten med endringen er å unngå oppsplitting av hjemmel i internkontrollforskriften og arbeidsmiljøforskriftene.

Ny bestemmelse om krav til hvem som skal utføre helseundersøkelse

En ny gjennomgående bestemmelse i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14-1 tredje ledd fastsetter krav til at alle helseundersøkelser skal utføres «av, eller under kontroll av kompetent lege». Regulering i forskrift om utførelse av arbeid som angår hvem som skal utføre helseundersøkelsene er opphevet.

Hjemmel til å trekke en asbesttillatelse tilbake

Et nytt femte ledd i forskrift om utførelse av arbeid § 4-3 tydeliggjør Arbeidstilsynets hjemmel til å trekke en asbesttillatelse tilbake. Endringen er en presisering av gjeldende rett.

Presisering av kravet til å dusje etter hver arbeidsøkt ved arbeid med asbest

En presisering av forskrift om utførelse av arbeid § 4-16 andre ledd. Kravet til å dusje etter hver arbeidsøkt ved alt arbeid med asbest er nå knyttet nærmere opp mot risikovurderingen i virksomheten. Kravet til at arbeidstaker som arbeider med asbest alltid må dusje etter endt arbeidsdag er uendret.

Presisering når det gjelder håndtering av spisse eller skarpe gjenstander

Forskrift om utførelse av arbeid § 6-10 fjerde ledd er presisert for å knytte kravet til at hette ikke skal settes tilbake på kanyle etter bruk nærmere opp mot risikovurderingen. Endringen åpner for at arbeidstakere kan foreta ‘recapping’ ved bruk av arbeidsutstyr som er egnet, dersom faren for stikkskade er eliminert.

Presisering av hvilke krav som gjelder for maskiner før og etter 1. januar 1995

Det er foretatt en presisering av hvilke krav som gjelder for maskiner før og etter 1. januar 1995 i forskrift om utførelse av arbeid 10-5 og forskrift om administrative ordninger § 8-7 første ledd.

Helseundersøkelse av arbeidstakere som kan utsettes for hørselsskadelige arbeidsforhold

Forskrift om utførelse av arbeid § 14-11 siste ledd er opphevet. Det er ikke krav til informasjon til arbeidstaker om eventuelle behov for helseundersøkelse etter at eksponering for støy er avsluttet, da støyrelatert hørselstap ikke forverres etter avsluttet eksponering.

Nytt unntak for krav til talekommunikasjon for fritidsdykkerinstruktører

Innføring av et unntak for fritidsdykkerinstruktører når det gjelder krav til talekommunikasjon i nytt femte ledd i forskrift om utførelse av arbeid § 26-30. Virksomheten må dokumentere i risikovurderingen at talekommunikasjon medfører en fare for sikkerheten for instruktøren eller er åpenbart unødvendig.

Endring av begrepene tiltaks- og grenseverdier for kjemikalier og nytt vedlegg 1 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Det er foretatt en presisering av begrepet «grenseverdi» og oppheving av begrepet «tiltaksverdi» for kjemikalier i forskrift om tiltaks- og grenseverdier §§ 1-6 og 5-1. I vedlegg 1 er anmerkningene for korttidsverdi, takverdi og grenseverdi tydeliggjort og en ny anmerkning (E) er innført for de stoffer der EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.

Oppdatert vedlegg 1 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier inkluderer innføring av grenseverdier for følgende ni stoff:

  1. 3-heptanon
  2. Sykloheksanon
  3. 5-metyl-2-heksanon
  4. Piperazin
  5. 1,2,4-triklorbenzen
  6. 5-metyl-3-heptanon
  7. Sulfotep
  8. Hydrogenbromid
  9. Natriumazid

Presiseringer i produsentforskriften kapittel 4

Det er vedtatt enkelte mindre justeringer i allerede fastsatte bestemmelser som trer i kraft senere. Fastsatte endringer i produsentforskriften §§ 4-1 til 4-10 har fått utsatt ikrafttredelse til 1. juli 2016.

Virkeområdet for petroleumsvirksomhet i forskrift om administrative ordninger

Presisering av forskrift om administrative ordninger § 1-1 andre ledd som viderefører regulering av virkeområdet for petroleumsvirksomheter til havs og for virksomheter på landanlegg slik det var før arbeidsmiljøforskriftene trådte i kraft.

Egnethetsprøve og prøveperiode i forbindelse med utlendingers adgang til å bruke arbeidsutstyr

Ny bokstav k i forskrift om administrative ordninger § 8-1 andre ledd som regulerer en adgang til å avlegge egnethetsprøve og prøveperiode hos en sertifisert opplæringsvirksomhet for borgere fra EØS eller Sveits som skal bruke arbeidsutstyr underlagt krav til sertifisert sikkerhetsopplæring.

Opphør av virksomhet som er kontrollør av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern

Et nytt tredje ledd i forskrift om administrative ordninger § 10-2 tydeliggjør at det ved opphør av virksomhet skal gis melding til Arbeidstilsynet om at kontrollnummeret ikke lenger er i bruk.