Fjerdingby skole er den første skolen i Norge som bygges med BVP-metoden. Prosjektet er per i dag også det største ordinære byggeprosjektet som er igangsatt med denne metoden. Illustrasjon: HRTB Arkitekter

Dette er Norges første BVP-skoleprosjekt - realiserer ekstra miljøkvaliteter

Nye Fjerdingby skole blir en nasjonal pilot for anskaffelses- og prosjektstyringsmetoden Best Value Procurement (BVP). Rælingen kommune mener at man gjennom bruk av BVP får miljøkvaliteter som ellers ville blitt vanskelig å realisere i en ordinær anbudskonkurranse.

Under planleggingen av Nye Fjerdingby skole som ventes ferdig i 2022, valgte Rælingen kommune å bli en nasjonal pilot for anskaffelses- og prosjektstyringsmetoden Best Value Procurement (BVP) – med støtte fra Digitaliseringsdirektoratet.  Prosjektet er Norges første skoleprosjekt som gjennomføres med BVP, melder Rælingen kommune i en pressemelding.

Høye miljøambisjoner

På norsk kalles BVP for prestasjonsinnkjøp, fordi oppdragsgiver tildeler kontrakten til den leverandøren som kan dokumentere at tilbudt løsning gir høyest prestasjoner og dermed mest kvalitet innen en fastsatt makspris.

– Eiendomsforvaltningen skal bidra til å nå kommunens mål om reduksjon av klimafotavtrykk. Vi ønsker derfor en arealeffektiv skole med høye miljøambisjoner, sier Per Hellevik Carlsson, avdelingsleder for byggeprosjekter i Rælingen kommune i pressemeldingen.

Kommunen mener at man gjennom bruk av BVP får miljøkvaliteter som ellers ville vært vanskelig å realisere i en ordinær anbudskonkurranse.

– Vi får et skoleanlegg med 25 prosent lavere klimagassutslipp, 70 prosent mindre energibehov og 20 prosent lavere livssykluskostnader sammenlignet med referansebygget. Politikerne er svært tilfreds med gjennomføringen av konkurransen, og har vedtatt å utløse de tilbudte tilleggsverdiene nZEB, fossilfri byggeplass, og takterrasse med uteklasserom og bikuber, noe som ytterligere forbedrer prestasjonene i anlegget, uttaler Carlsson i meldingen.

HENT bygger

Det er HENT som leverte det bestetilbudet og skal bygge ett anlegg på 11.000 kvadratmeter bestående av skolebygg, flerbrukshall og utearealer som ivaretar prosjektmålene knyttet til lærings- og arbeidsmiljø, klima/miljø og livssykluskostnader (LCC) i en totalentreprise. På sin internettside opplyser Rælingen kommune at prosjektet har en total kostnadsramme på 450 millioner kroner.

BVP-metoden har sterkt fokus på risikostyring. I meldingen fra Rælingen kommune poengteres det at tilbyder skal identifisere og redusere oppdragsgivers risiko, og risikovurdering utgjør ett av tildelingskriteriene.

– Planen for risikoreduserende tiltak gir både oss og oppdragsgiver et godt styringsverktøy i gjennomføringsfasen, sier Hans Magnus Haug hos entreprenøren HENT i meldingen.

Planen identifiserer mulige og sannsynlige hendelser som gjør oss bevisste på å forebygge og være proaktive.

– Sammen med den omforente omfangslisten, (en liste som detaljert viser hva som inngår og hva som ikke inngår i entreprenørens leveranse) gjør den at risikoen og konfliktene i prosjektet reduseres, både for oss og Rælingen kommune, uttaler Haug i meldingen.

Arkiteten mener BVP utfordrer

Entreprenørens arkitekt er HRTB.

– De fire prosjektmålene som ble satt for konkurransen fikk oss til å lete etter kvaliteter ved tomten og nærmiljøet som kunne løftes frem ut over det gjengse, sier arkitekt Ida Hexeberg i HRBT i meldingen.

Hun fastslår at BVP-metoden utfordrer til innovative tanker innen fastsatte rammer.

– Det er krevende å finne frem målbar informasjon og formulere prestasjoner i tilbudet, slik metoden krever, men vi mener at denne konkurranseformen er utrolig ryddig og rettferdig, sier hun.

Direktoratet tror på mer kvalitet for pengene

Totalentreprisekontrakt etter NS 8407 ble undertegnet i slutten av mai 2020. Leveransen består av utforming, bygging og komplett leveranse av en barneskole med utearealer for 750 elever (1.-7.trinn), 20 elever (1.-10. trinn) med spesielle behov, og en flerbrukshall.

– Det er flott å se at Rælingen velger å bruke BVP på et så strategisk prosjekt. Når oppdragsgiverne bruker BVP, er det fordi leverandørens kompetanse og løsninger er utslagsgivende for et godt resultat. Vi tror at Rælingen og HENT vil merke dette og erfare at BVP gir mange fordeler i form av bedre risikostyring, færre endringsmeldinger og rett og slett mer kvalitet for pengene. Dette kommer innbyggerne til gode, sier Anne Cathrine Jacobsen konstituert seksjonssjef i Digitaliseringsdirektoratet i meldingen.