Det har ikke gått på skinner

Torsdag måtte Bane NOR kalle inn til pressekonferanse - de trenger ett år ekstra og 2,2 milliarder kroner mer fra Stortinget for å fullføre Follobaneprosjektet.

For de som har fulgt prosjektet over tid var ikke dette opplysninger som kom veldig overraskende. Helt siden man måtte kaste ut Condotte fra de to milliardkontraktene på prosjektet har mange gått og ventet på de reelle konsekvensene av denne hendelsen. Når man må terminere to så store kontrakter i et så intenst prosjekt som Follobanen faktisk er, vil det få konsekvenser. Bane NOR fortalte på pressekonferansen at de har jobbet knallhardt for å klare å holde gigantprosjektet på tidsplan - men har nå innsett at dette ikke går innenfor de gitte rammene. Dermed må de be om mer penger og mer tid.

Om man hadde maktet å ta inn igjen den tapte tiden gitt situasjonen man havnet i, og klart seg med de økonomiske rammene man har hatt tilgjengelig, ville det vært en solid bedrift. Men da man valgte å kaste italienerne ut, hadde man sannsynligvis i realiteten liten eller ingen sjanse til å klare å følge opprinnelig plan - konsekvensene ble for store. Og selv om det derfor ikke var overraskende opplysninger som kom frem torsdag, er det selvsagt likevel meget uheldig og beklagelig. Dette berører mange - på ulike måter. Det er selvsagt uheldig for Follobaneprosjektet selv – prosjektet har den siste tiden ikke gått på skinner – og det vil aldri for en prosjektorganisasjon være en enkel oppgave å innse at man havner et helt år bak planlagt fremdriftsplan - i tillegg til at budsjettene sprekker. Ikke minst er dette selvsagt også mer enn beklagelig for samfunnet som venter på at prosjektet skal bli ferdig - flere tusen personer benytter den berørte strekningen hver eneste dag - og ett års forsinkelse får konsekvenser for veldig mange. Når man nå må usette ferdigstillelsen til 2022, får dette store ringvirkninger. I tillegg må man be om ekstra bevilgninger i milliardklassen - og dette er jo skattekroner som kunne blitt brukt til andre gode formål.

Det er ingen tvil om at det var riktig å kaste Condotte ut av prosjektet. De klarte ikke å leve opp til sine forpliktelser. Spørsmålet er heller om de skulle blitt kontrahert i utgangspunktet. Det er lett å være etterpåklok, men det manglet ikke på advarsler. På spørsmål fra Byggeindustrien torsdag sa konsernsjef Gorm Frimannslund at han ikke kan svare på om var det riktig å ha Condotte der i utgangspunktet. Det er liten tvil om at signeringene av Condotte på Follobaneprosjektet ble dyre signaturer. Som kjent har Skanska også vunnet frem i to rettsinstanser der de er tilkjent flere hundre millioner kroner i positiv kontraktsinteresse. Skanska mener Condotte, som landet EPC-kontakten på innføringen til Oslo S, skulle vært avvist fra konkurransen, og at Skanska da hadde ligget an til å vinne kontrakten og kunne forventet en fortjeneste på oppdraget som skulle blitt utført. Av lagmannsretten ble denne summen nylig fastsatt til 272 millioner kroner. Denne dommen er ikke rettskraftig - og Bane NOR har ennå ikke kommet med signaler om de vil anke saken eller ikke - men peker på at summen på nær 300 millioner i erstatning er tatt høyde for i ekstrabevilgningen de nå har bedt om.

Det er likevel ikke selvsagt at de ekstra kronene man nå ber om holder helt inn. En del av summen man nå trenger omhandler også utfordringer med kvikkleire på Ski stasjon. Også på denne komplekse delen av utbyggingen har man hatt utfordringer – og det kan fortsatt oppstå vanskeligheter her. Som Byggeindustrien tidligere har omtalt pågår det også fortsatt megling mellom Bane NOR og entreprenør AGJV rundt grunnforholdene på TBM-kontrakten på Follobaneprosjektet. Etter det Byggeindustrien erfarer er det uenighet om milliardsummer. Dermed ligger det fortsatt en mulig kostnadsbombe som følge av denne uenigheten og venter.

Det er derfor et betimelig spørsmål om man nå har kommet inn på riktig spor med tanke på tid og kostnad. Samferdselsminister Jon Georg Dale uttalte i en pressmelding torsdag at han tar styrets beslutning til etterretning, men har behov for supplerende informasjon fra Jernbanedirektoratet før han tar stilling til saken og legger den frem for Stortinget. Han vil også be Jernbanedirektoratet om at de i sin behandling av saken forsikrer seg om at alle relevante handlingsalternativ for å unngå og minimere negative konsekvenser blir vurdert, både for Follobaneprosjektet isolert og for andre jernbaneprosjekter, samt de reisende.

Forhåpentligvis er man nå kommet inn på riktig spor – men det finnes fortsatt spørsmål som man ikke fullt ut kjenner fasiten på.