Det finnes flere veier frem til klimamålet

Det har aldri vært så stort fokus på å finne miljøvennlige og bærekraftige løsninger på hvordan vi bygger og med hvilke produkter vi bygger som nå. I dette arbeidet er det viktig å huske på at det finnes flere veier frem til målet - ikke minst om man ser på hva som bygges og hvorfor.

Det har den senere tiden vært mye fokus på hvordan de ulike byggverkene eller infrastrukturprosjektene bygges – og aller mest med fokus på hvilke maskiner og produkter som benyttes. Ikke minst har det vært snakket mye om fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser, maskiner og utstyr. Det er selvsagt meget bra – og vi kan være stolte av at Norge og den norske byggenæringen ligger langt fremme i å ta i bruk og utvikle moderne maskiner – og da spesielt ligger vi front innen elektrifiseringen av maskin- og utstyrsparken. Men de finnes selvsagt også andre måter og tankesett som kan gjøre både vår samfunnsutvikling og byggenæringen grønnere.

Statsbygg-sjef Harald W. Nikolaisen uttalte nylig at vi må bygge mindre i dette landet - og han pekte på tre grunner til dette: For det første er det dyrt og det offentlige kan bruke pengene på bedre formål. For det andre står halvparten av alle kontorer i Europa tomme til enhver tid. For det tredje er det er ikke forenlig med klimamålene til regjeringen eller i Parisavtalen. - Vi kan ikke bygge oss ut av klimakrisen, uttalte Statsbygg-sjefen.

Også innen samferdselssektoren er det mye å hente. Investeringene i norsk infrastruktur har aldri vært høyere enn de er i dag – og enda mer skal brukes innen dette feltet i årene fremover. Dette gir oss også et ansvar om å bygge mest mulig bærekraftig – og spørsmålet er om dette gjøres i dag. En elektrifisering av maskinparken er utvilsomt et viktig element innen dette feltet – men for de tyngste jobbene ligger en helt utslippsfri maskinpark ennå noe frem i tid - selv om det vil komme også her. Men skal man finne de store og avgjørende momentene som virkelig gjør en forskjell, både i dag og i tiden fremover, må man se mer overordnet på hvordan man realiserer prosjektene. Hvilke løsninger og traseer man velger på en veiutbygging kan for eksempel ha en enorm innflytelse på klimaregnskapet på en større veiutbygging.

AF Gruppes konserndirektør anlegg, Arild Moe, deltok i forrige uke på bransjedagen til Statens vegvesen, Bane NOR og Nye Veier. Her pekte han på at dersom man vil oppnå miljøgevinster, så kan man gjerne snakke om utslippsfrie maskiner og elektrifisering - men dersom man i reguleringsfasen klarer å spare en million kubikk med sprengt trasé, eller unngår at man sitter igjen med et masseoverskudd som man må kjøre langt avsted med, så er det enorme kostnads- og miljøgevinster å hente. Han vil ha kommunepolitikerne på banen for å hente ut større miljø- og klimagevinster.

Dette er selvsagt helt riktig og et viktig moment flere burde sette høyere opp på dagsorden. Klarer man å finne frem til de mest ideelle løsningene kan det være enorme klimautslipp å spare inn – samtidig som man får et minst like godt sluttprodukt, en raskere gjennomføringsprosess – og da selvsagt en rimeligere utbygging. Det er ikke slik at man ikke ser på hvilke løsninger som kan være best i dag også, men vi er helt sikre på at det også vil være store muligheter gjennom å gjøre enda mye mer med det riktige fokuset og den beste kunnskapen tilgjengelig i dette arbeidet.

Skal man få til de beste løsningene innen dette området er det helt avgjørende at de ulike leddene i verdikjeden jobber enda tettere – ikke minst i planleggingsstadiet der disse viktige premissene blir lagt. Her må både rådgiverne og entreprenørene tidlig på banen – og sammen med utbyggerne kunne rådgi de riktige instansene som tar de avgjørende beslutningene. Vi skal fortsatt jobbe med å finne frem til de beste maskinene, det beste utstyret og de beste produktene til å skape sluttproduktene - men innen hvilke løsninger som velges til å skape de nye byggene og infrastrukturprosjektene er det fortsatt mye å hente.