Nic Waals Institutt. Foto: Consto

Consto skal rehabilitere sykehusbygg i Oslo

Consto Øst har fått i oppdrag å rehabilitere Nic Waals Institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo.

Totalentreprisen har en verdi på 63 millioner kroner uten merverdiavgift

Nic Waals Institutt inneholder barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved sykehuset, og har behandlingstilbud til barn og ungdom i alderen 0 -18 år samt gr avide i Oslo kommune.

Prosjekter er i Spångbergveien 25, og består av to bygg med svært forskjellig alder og tilstandsgrad. Det ene bygget ble oppført på slutten av 60-tallet, med i hovedsak plasstøpt betong både utvendig og innvendig. Det andre bygget er fra slutten av 90-tallet og er oppført med prefabrikkerte betongelementer og pussfasader. Byggene har forbindelse via en glassbro i plan 2, men ikke noen felles tekniske anlegg i dag.

Nå skal det gjennomføres rehabilitering og ombygging av hele bygningsm assen, med tilhørende uteareal og parkeringsområde. Det skal etableres ny og felles hovedinngang for begge byggene i plan 1, med gjennomgangsparti under dagens glassbro.

I det eldste bygget skal hele det tekniske anlegget skiftes ut og oppgraderes med bl ant annet ny tilførsel av fjernvarme, sprinkler og ny strømforsyning, samt nytt ventilasjonsanlegg med utvendige aggregater plassert på tak.

I det andre bygget skal det det oppgraderes med ny belysning og utføres tilpasning av tekniske installasjoner i forbindelse med nye planløsninger. Felles for hele bygningsmassen er komplett rehabilitering av innvendige overflater og innredning, rehabilitering av fasader og ny taktekking med utskiftning av isolasjon.

Utearealer oppgraderes og rehabiliteres, med blant annet nye gangveier og utvendig be lysning for å ivareta dagens nye funksjonskrav. Oppstart er nå i august, 10 måneders byggetid.

Prosjektet utføres av Consto Øst AS, med MetierOEC som Byggherrens prosjektleder og Sweco Norge AS som prosjekterende, melder Consto.