Illustrasjonsfoto: Trond Joelson

Illustrasjonsfoto: Trond Joelson

Byrådet i Oslo vil ikke tvinge folk til å bygge parkeringsplasser

Oslo kommune får ny og strengere parkeringsnorm for å nå trafikkreduksjonsmålet. Minimumsgrense for parkering er byttet ut med maksimumsgrense, i tillegg stilles det krav til lademuligheter og sykkelparkering.

- I Oslo skal vi ikke lenger tvinge folk til å bygge parkeringsplasser de ikke trenger. Andelen Osloborgere med bil synker. Den nye normen vil bidra til at vi bruker arealene våre mer effektivt og klimasmart, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG) i en pressemelding.

- Jeg er glad for at vi nå får en ny og strengere parkeringsnorm for Oslo. Stadig flere sykler og reiser kollektivt og andelen Osloborgere uten bil nærmer seg 40 %. I den klimavennlige byen vi bygger for fremtiden ønsker vi ikke lenger å bruke så mye verdifullt areal til bilparkering, legger hun til.

I praksis betyr forslaget at folk som vil bygge ikke lenger må sette av plass til parkering med mindre de ønsker det. Minimumsgrensen erstattes av en maksimumsgrense, med unntak av minimumskrav til HC-plasser. Normene er områdeinndelt basert på kollektivtilgjengelighet og åpner for en ekstra parkeringsplass for hjemmetjenesten og andre som yter service til bebyggelsen.

Sykkelparkering styrkes med krav til både antall og kvalitet. Det stilles bl.a. krav til 50 % innendørs eller overbygd sykkelparkering, plass til alle typer sykler og – vogner, belysning på p-plasser ute og enkel adkomst til sykkelveinettet, opplyser kommunen.

Den reviderte parkeringsnormen vil stille krav om lademulighet for elbiler på minst 50 prosent av plassene og legger til rette for økt bruk av bildeling og sambruk. Byrådet ønsker at opp mot 10 prosent av p-plassene i større parkeringsanlegg settes av til bildeling og at man i reguleringsplaner ser på mulighet for sambruk. Kontor og undervisning vil for eksempel i hovedsak trenge parkeringsplasser på dagtid, mens handel og service har størst behov på kveld/helg.

Parkeringsormen:

  • deler byen i ulike soner som får ulike krav til parkering; sentrum, tett by, åpen by.
  • har ulike krav til ulike formål; store eller små boligprosjekter, studentboliger, institusjoner, næring, industri, skoler, kulturbygg og kollektivknutepunkter.
  • er veiledende, og gjelder for nybygging, til- og påbygging samt bruksendring.
  • omfatter nye reguleringsplaner, og den får virkning for byggesaker innenfor alle tidligere vedtatte reguleringsplaner – det vil si de som henviser til «den til enhver tid gjeldende norm.»
  • Krever at det etableres parkeringsplasser forflytningshemmede for alle formål (skole, kontor, handel, idrett m.m.) og alle boligprosjekter med unntak av småhus. (Småhus omfatter også rekkehus, kjedehus og atriumhus).

Parkeringsnormen skal vedtas endelig av bystyret.