Byggenæringen spår lavere boligbygging

Til tross for boligmangel og høy etterspørsel blir boligbyggingen lavere i år enn i fjor. Byggenæringen venter at igangsettingen skal synke fra 25 266 i fjor til 23 000 i år. Prognosen er at boligbyggingen vil ligge på samme nivå i 2003 og 2004.

Seniorøkonom Kjell Senneset i BNL opplyste på en pressekonferanse hvor prognosene for 2002-2004 ble lagt fram, at aldri har usikkerheten vært større på grunn av hva som skjer i norsk og internasjonal økonomi. Den svake økningen i boligbyggingen til neste år skyldes at byggenæringen legger til grunn en økning i Husbankens lånerammer til nye boliger med 2 milliarder kroner. Økningen i antall igangsatte boliger kunne vært større dersom de store bykommunene og deres omegnskommuner hadde gitt arealplanleggingen høyere prioritet. Utbyggingsavtaler som inkluderer sosial infrastruktur stopper også planlagte boligprosjekter, siden krav om slike avtaler kan føre til at boligene blir så dyre at de ikke lenger er salgbare. Selv om boligbyggingen fortsatt er for lav i forhold til etterspørselen, er potensialet for prisvekst begrenset siden boligprisene allerede er svært høye mange steder. Byggenæringen anslår prisstigningen i boligmarkedet til 4-5 prosent i 2003 og 2004. Dette er lavere enn de siste årene, men fortsatt over veksten i konsumprisindeksen. Innen yrkesbygg er det er først og fremst de store sykehusprosjektene i Trondheim og Lørenskog i Akershus som sørger for økt aktivitet neste år. Den nye operaen og de nye lokalene til Handelshøyskolen BI i Nydalen bidrar også. Innen sektoren private næringsbygg er det tilbakegang. Byggenæringen venter at igangsatt yrkesbyggareal vil ligge på 3,4 millioner kvadratmeter i 2003, med en reduksjon til 3,25 mill. kvm i 2004. I år ventes det en igangsetting på 3,3 mill. kvm som er 200 000 kvm mindre enn i 2001. Byggenæringen venter økt aktivitet innen rehabilitering og vedlikehold av bygg. Boligrehabilitering øker blant annet fordi oppussing av 70-tallsboliger kommer for fullt. Innen yrkesbygg er det ventet en vekst rehabiliterings- og vedlikeholdsmarkedet med bakgrunn i det offentliges økte satsing på bl.a. rehabilitering av skoler. Samlet aktivitet i byggesektoren vil dermed stige i prognoseperioden, selv om nybyggingen blir lavere enn i 2001. I anleggssektoren forventer byggenæringen økt aktivitetsnivå de nærmeste to årene gitt at Nasjonal Transportplan følges opp av politikerne. Veksten kommer imidlertid fra et lavt nivå slik at anleggsbedriftene fortsatt har ledig kapasitet. Det knyttet store forventninger til anleggsmarkedet neste år når Produksjonsavdelingen i Statens vegvesen skilles ut som eget aksjeselskap. Det blir da et anleggsmarked med konkurranse på like vilkår.