KONTAKT. Avdelingsdirektør Eirik Normann i Norges forskningsråd (t.h.) sier de har et sterkt fokus på byggenæringen. Nå harForskningsrådet har ansatt Svein Erik Moen som skal være kontaktperson for bygg- og anleggsbransjen i BIA-programmet.

Byggenæringen kjemper om en halv milliard

I fjor delte Norges forskningsråd ut over 200 millioner kroner i forskningsmidler til byggenæringen. Nå skal det kjempes om en halv milliard. Men et eget bygg-program kan næringen trolig se langt etter.

Den 15. oktober går Forskningsrådets søknadsfrist for å søke om penger fra programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) ut. Så langt i år er det kommet inn 150 prosjektskisser – 15 av dem fra byggenæringen.

– Før man sender søknader er det mulig å sende prosjektskisser som vi gir tilbakemelding på fortløpende. Som regel blir de endelige søknadstallene en del høyere enn hva skissene indikerer, sier avdelingsdirektør Eirik Normann i Forskningsrådet til Byggeindustrien.

Totalt skal det kjempes om 500 millioner kroner i BIA-programmet, men langt fra hele potten havner i bygg og anlegg. Mens byggenæringen tidligere hadde et eget forskningsprogram, må de nå konkurrere med de beste prosjektene fra andre næringer. Endringene har høstet kritikk fra flere bransjetopper som mener byggenæringen fortsatt burde hatt en egen pengepott.

– De bør heller bruke energien sin på å formulere gode prosjekter fremfor å snakke om gamle dager, mener Eirik Normann.

– I fjor fikk byggenæringen drøye 200 millioner kroner av Forskningsrådet, 98 millioner gjennom programmer som BIA og andre næringsrettede programmer og 113 millioner kroner i skattelette gjennom SkatteFUNN. Den gangen næringen hadde eget program, var den høyeste summen som ble delt ut til bygg og anlegg 80 millioner kroner, fortsetter han.

Savner eget program

FoU-leder Svein Bjørberg i Multiconsult er en av dem som har etterlyst et eget program for byggenæringen.

– Vi bruker masse energi på å formulere gode søknader, det er krevende. Men vi skal huske at byggenæringen er noe mer enn de store bedriftene med kapasitet og kompetanse til å gjennomføre slike prosesser. Etter mitt skjønn burde det vært et eget program for byggenæringen hvor fokus var anvendt forskning, sier Bjørberg til Byggeindustrien.

Byggenæringens landsforening (BNL) beskriver BIA-programmet som et program som gir muligheter for å la «de tusen blomster blomstre».

– For enkeltbedrifter og mindre konsortier er dette et godt program og det er økende interesse for det i byggenæringen, sier administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes.

Men han savner et program som kan løse store felles utfordringer for både næringen og samfunnet.

– I BIA er det knyttet kriterier til søkerens mulighet til å tjene penger på innovasjonen i nær framtid. Felles innovasjonsprosjekter som skal løse store samfunnsutfordringer, vil ikke nødvendigvis gi enkeltbedrifter et konkurransefortrinn. Konkurrenten bør nemlig også være med i prosjektet. Derimot kan prosjektet føre til store besparelser for samfunnet og for næringen som helhet, sier Sandnes.

Han peker på at byggenæringen er Norges nest største næring regnet i verdiskapning etter oljenæringen og at det offentlige kjøper nesten 40 prosent av næringens tjenester.

– Det er åpenbart at det er behov for et program av typen «Store programmer» for byggenæringen i tillegg til BIA, slik mange andre sektorer har, mener han.

Mer gjennomarbeidede søknader

Men til tross for både Multiconsults og BNLs ønsker, må de trolig se langt etter et eget program. Forskningsrådet er fornøyd med hvordan utviklingen har vært for byggenæringen de siste årene. Ifølge Eirik Normann har skjerpet konkurranse ikke bare gitt flere forskningskroner til byggenæringen, det har også gitt bedre forskningsprosjekter.

Søknadene er rett og slett blitt mer gjennomarbeidet, mener han.

– Prosjektsøknadene fra byggenæringen holder generelt høy kvalitet på både forskning og innovasjon, gjennomføringskraften er god og prosjektene har som regel et kommersielt potensiale. Bedre søknader har gitt næringen høyere gjennomslag i forhold til antall søknader sammenlignet med mange andre bransjer.

Det er likevel et «men».

– Utfordringen er at næringen fortsatt sender inn for få søknader, sier Normann.

Normann peker på at bygg- og anleggsbedrifter bruker i snitt kun en halv prosent av den totale omsetningen sin på FoU. Bare varehandel og reiseliv ligger lavere på FoU-statistikkene.

– Det trenger ikke være et uttrykk for at de er mindre innovative enn andre bransjer, for det skjer mye innovasjon i byggenæringen uten at det er knyttet opp mot forskning. Men vi mener at næringen har mer å gå på, vi har tro på at investeringer i FoU kan bidra til å utvikle næringen og vi håper våre midler kan bidra til å få opp innovasjonstakten.

Den endelige avgjørelsen om hvem som når opp i BIA-konkurransen faller i januar.