Livsvitenskapsbygget på Blindern i Oslo må bygges som planlagt, mener RIF og Arkitektbedriftene. Illustrasjon: Ratio Arkitekter

Bransjeforeninger bekymret for en nedjustering av Livsvitenskapsbygget

Livsvitenskapsbygget ved Universtitet i Oslo ligger inne med 1,4 milliarder i statsbudsjett til videre arbeid. Både Rådgivende Ingeniørers Forening og Arkitektbedriftene mener det må mer på bordet for å realisere bygget som først planlagt.

I august varslet Statsbygg om at tomten til Livsvitenskapsbygget i Oslo ville kreve både mer tid og penger på grunn av uforutsette problemer med grunnforholdene.

Men i forslaget til statsbudsjett er det ikke lagt inn mer penger enn det som allerede var forespeilet prosjektet, og prosjektet må trolig nedskaleres eller tas ned på standard

Det bekymrer både RIF og Arkitektbedriftene.

- I Statsbudsjettet for 2021 ble det bevilget penger til videreføring av Livsvitenskapsbygget, men ingenting ut over det som allerede lå i budsjettet. Dette til tross for at det er meldt inn behov for tilleggsbevilgninger grunnet store kostnadsoverskridelser, hovedsakelig på grunn av grunnforholdene. I lys av pandemien og hvilken sentral samfunnsfunksjon Livsvitenskapsbygget vil ha i fremtiden, må det bevilges de midler som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, skriver RIF og Arkitektbedriftene i en felles pressemelding fredag.

Har sendt forslag til regjeringen

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Livsvitenskapsbygget på Blindern skal samle og legge til rette for helsefagene livsvitenskap, kjemi og farmasi.

Målet er at samarbeidet skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer, både nasjonalt og internasjonalt.

Statsbygg har i samarbeid med Universitetet i Oslo jobbet for å finne felles forslag til hvordan man kan svare ut behovene og likevel holde eksisterende kostnadsamme.

Forslagene skal nå overlevers til Kunnskapsdepartementet.

- Bevilgningene som ligger inne i budsjettet er i tråd med det som er prosjektets utvikling. Grunnforholdene er krevende og sammensatte, og da vi tok opp dette med Kunnskapsdepartementet, så vi at det ville kreve mer penger å levere bygget som planlagt. Regjeringen sa nei til å gå utover kostnadsrammen og ba Statsbygg og universitetet i samarbeid finne smarte løsninger for å få dette til uten at kostnadsrammen ble truet. Det har vi gjort, og nå sender Statsbygg og UiO over et felles forslag til regjeringen som de skal ta stilling til, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim.

Hva som ligger i forslaget er foreløpig ikke offentlig.

Vinningen går opp i spinningen, frykter bransjeforeningene

Ari Soilammi i RIF og Egil Skavang i Arkitektbedriftene.

RIF og Arkitektbedriftene mener det er nødvendig å ha å ha kontroll på kostnadsutviklingen i prosjektet, men peker på at den langsiktige verdiskapningen i prosjektet er av stor samfunnsøkonomisk betydning. De mener derfor at nødvendige midler må på bordet.

- Det vil være kostnadsdrivende for hele prosjektet dersom man ikke sikrer kontinuitet og unngår store omgjøringer så sent i prosjektet, det vil si lenge etter at grunnarbeidene har startet. I tillegg til direkte millionkostnader ved ned- og oppbemanning, vil man forsinke ferdigstillingen og dermed også få ekstra prisstigning. Vinningen går opp i spinningen hvis prosjektet må avvente nye rammebetingelser, og det er bråhast med en avklaring ellers tappes prosjektet for spisskompetanse, sier fungerende administrerende direktør i RIF, Ari Soilammi i en kommentar.

- Dette er for tiden ett av Statsbyggs største byggeprosjekter, som skal oppfylle store fremtidsambisjoner for universitetet, forskningsmiljøene og næringene knyttet til livsvitenskap. Å stanse eller redusere dette prosjektet vil ramme helheten og mulighetene for å oppfylle prosjektets overordnede formål. Vi må forvente at de besluttende departementer gjør det som er mulig for å kunne gjennomføre prosjektet i tråd med Stortingets beslutning om kvalitet og verdiskapning, sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Egil Skavang.

- Paradoksalt

Bransjeforeningene mener det er paradoksalt dersom man midt i en alvorlig pandemi skal kutte i en omfattende satsing på et kunnskapsmiljø som blant annet vil jobbe med vaksineutvikling, antibiotikasistens og helse.

- Prosjektgjennomføringen av Livsvitenskapsbygget bidrar til sysselsetting, innovasjon og verdiskaping i byggenæringen, både for prosjekteringsfagene og for entreprenørbransjen. En terminering eller kutt i prosjektet vil ramme eksisterende arbeidsplasser i en næring som allerede er sterkt preget av Covid-19, mener de to bransjeforeningene.

Stortinget vedtok i 2018 å bruke inntil 6,145 milliarder kroner (prisnivå mai 2020) til oppføringen av bygget. Prosjektet gjennomføres med Statsbygg som byggherre på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.