Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL oppfordrer alle som vil være med å bidra til økt kvinneandel i byggenæringen om å melde seg, slik at det kan etableres et felles forum som kommer opp med konkrete mål og handlingsplaner. Første samling er planlagt like over nyttår. Foto: Svanhild Blakstad

BNL: – Vil samle alle gode krefter for flere kvinner i byggenæringen

BNL-sjef Jon Sandnes vil ha action fremfor prat slik at flere kvinner skal finne byggenæringen attraktiv.

BNLs administrerende direktør tar derfor initiativ til en helt ny møteplass som skal komme opp med konkrete tiltak for å øke kvinneandelen i bygg- og anleggsnæringen.

– Med bare 8-9 prosent kvinneandel totalt sett, og kun 2 prosent på fagarbeidersiden er det åpenbart at vår næring ikke oppfattes som et attraktivt arbeidssted for alle, noe jeg ønsker at den skal være. Det nytter ikke lenger med prat, nå må det handling til, sier en engasjert Sandes til Byggeindustrien.

Første møte på nyåret

Han går derfor i bresjen for å samle alle i BAE-næringen – det være seg enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har konkrete ideer til tiltak som kan endre på disse tallene, til et felles forum som skal ha sin første samling onsdag 30. januar 2019.

– Vi skal sørge for å tilrettelegge den møteplassen. Om det kommer 20, 40 eller 100 stykker, så skal det bli plass til alle. Nå håper jeg folk vil hive seg rundt og melde sin interesse, sier han, og oppfordrer alle som vil være med om å ta direkte kontakt med BNL eller ham personlig.

– Hvorfor er det så få kvinner i byggenæringen, i 2018 og i et av verdens mest likestilte land?

– Det er flere og sammensatte årsaker. Det handler om holdninger, kultur i bedrifter, kultur i næringen, og det handler ikke minst om måten vi i sum organiserer vår produksjon på. Derfor ønsker vi å snakke med de menneskene som har skoene på, slik at de kan utfordre oss og si hva som skal til for å snu den trenden, sier Sandnes.

Han peker også på at næringen er ekstremt sammensatt:

– Verdikjeden består av myndigheter, byggherrer, arkitekter, rådgivere, entreprenører og leverandører av alle typer slag. Vi har 26 ulike typer fag og svennebrev. Det hjelper ikke å være verdensmester ett sted, vi må sørge for å få det til over hele linjen. Og det svakeste leddet vi har i dag, er kvinneandelen blant fagarbeidere, sier han.

Må knekke nøtta

Sandnes er klar på at det ikke finnes noe quick fix:

– Selv de bedriftene som har greid å øke kvinneandelen ganske mye på funksjonærsiden, har ikke fått det til på fagarbeidersiden. Og når vi vet at bedriftene melder at de i fire av ti tilfeller ikke får tak i fagfolk, så er det en oppgave vi må ta på alvor. Den nøtta må vi greie å knekke, sier Sandnes – og legger til:

– Bedriftene, næringen og samfunnet har alt å vinne på det, og med det engasjementet jeg nå ser blant enkeltpersoner og bedrifter for å få til en endring, så er jeg overbevist om at dette skal vi få til. Flasketuten peker på oss selv, vi ønsker å ta dette ansvaret og håper å få med oss hele næringen i dette viktige arbeidet.

Samarbeid for å nå målene

Sandnes trekker frem BNLs generalforsamling i juni, hvor temaet Kvinner i byggenæringen var viet en stor del av programmet. Den unge rørleggeren Marie Linn Havsgaard fra Ingeborg-nettverket holdt et tankevekkende innlegg om hvordan det var å jobbe som kvinne i byggenæringen. Det samme gjorde Sintef Byggforsk-sjef Hanne Rønneberg, som har en fartstid på over 30 år fra næringen.

– De kom med veldig konkrete forslag til hva som kan gjøres, slik som Rønnebergs klare oppfordring om at bedriftene må sette seg klare mål og lage handlingsplaner for at det skal skje noe. Det er det jeg vil vi skal gjøre i dette nye forumet, sier Sandnes, og understreker:

– Vi i BNL kan ikke gjøre dette alene. Det må vi gjøre sammen med de som vil ha endring. Derfor er bedriftene veldig viktige i dette arbeidet.

Han roser alle som nedfeller i sin konsernstrategi at de skal jobbe for økt kvinneandel.

– Vi vet at det allerede er flere bedrifter som har gjort dette. Vi tror det er viktig å sette seg klare mål og lage handlingsplaner, men vi må få flere med på den tankegangen og nå enda bredere ut, sier han.

Han peker også på at næringen må bli flinkere til spre kunnskap om hvilke jobbmuligheter som finnes: – Det er veldig mange jenter som går glipp av en spennende yrkeskarriere ved at de ikke velger bygg- og anleggsnæringen. Ingeborg-nettverket har gjort mye for å sette søkelys hva som skal til for å få bedre kjønnsbalanse, men jeg vet at det også er mange andre som er opptatt av å få mer mangfold inn i vår næring, sier Sandnes.

Ikke mann/kvinne-debatt

BNL-sjefen håper initiativet skal bidra til å sette temaet på dagsorden:

– Jeg ønsker ikke å starte en tradisjonell mann/kvinne-debatt, men jeg ønsker å utfordre oss alle på kultur, slik at vi kan komme opp med tiltak som endrer disse kulturene og som gjør at flere kvinner velger å jobbe i bygg- og anleggsnæringen, sier BNL-sjefen.

FNs bærekraftsmål

Sandnes peker på at problemstillingen med lav kvinneandel i BAE-næringen kan knyttes opp mot FNs bærekraftsmål, som består av 17 tiltak, deriblant likestilling mellom kjønnene.

– Byggenæringen kan ikke fri seg fra det ansvaret. Vi har en forpliktelse til å bidra til likestilling, og vi har alt å vinne på å få til en målsetting om at flere kvinner ønsker å jobbe i vår næring. Dessuten henger også et av de andre målene – god helse – sammen med gode bygg, og vi er den næringen som har kompetanse til å skape bygg med god kvalitet. Det er også vi som bygger infrastruktur knyttet til rent vant og gode sanitærforhold, og vi er en så stor del av økonomien at det betyr noe for hele nasjonen, sier han.

Et annet bærekraftsmål – mindre ulikhet – handler også om mye av det samme når det kommer til likestilling, nemlig mangfold:

– Vi bidrar til å bygge bærekraftige byer og samfunn, vi bygger samfunn for alle som skal bo der. Da ønsker jeg at flere jenter skal være med på å forme dette landskapet, rett og slett fordi det blir bedre steder å være. Skal vi nå målet om likestilling mellom kjønnene, er vi nødt til å samarbeide med alle gode krefter. Bærekraftsmålene er en god driver for å ta dette initiativet, avslutter Jon Sandnes.